Milieuvergunning – Aanvraag

Contenu

WIE ?

De milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te oefenen die een of meerdere inrichtingen omvat die een impact kunnen hebben op het milieu of op de omgeving (“ingedeelde” inrichtingen).


De milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek  voor de ingedeelde inrichting, ofwel meer algemeen, afhankelijk van de activiteit. 

    
De milieuvergunningsaanvragen hebben betrekking op uiteenlopende inrichtingen zoals wassalons, garages, beenhouwerijen en bakkerijen en bepaalde bouwwerven, maar kunnen ook betrekking hebben op appartementsgebouwen of kantoorgebouwen, in het bijzonder de verwarmingsinstallatie of airconditioning, de mazouttanks of de parking.


De indeling van de installaties (3, 2, 1C, 1B en 1A) wordt opgesteld door de regering. Die bepaalt het soort vergunning dat nodig is en de procedures die je moet volgen om je aanvraag in te dienen.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN ?

In eerste instantie kan je best een e-mail sturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening om inlichtingen te vragen. Dat is beter omdat de overheid bij wie je een aanvraag moet indienen varieert naargelang het soort vergunning (gemeente of Brussel Leefmilieu).

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

De documenten die je aan de diensten van de gemeente of het Gewest moet bezorgen in het kader van je vergunningsaanvraag variëren naargelang het soort activiteit of inrichting. De verschillende mogelijkheden worden duidelijk uitgelegd om de website van Brussel Leefmilieu, de overheidsdienst voor milieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

PRIJS

Type van aanvraag Kosten
Aangifte van klasse 3 30€
Aanvraag van milieuvergunning van klasse 2 160€
Aanvraag van milieuvergunning van klasse 1B / 1A 225€

BETALINGSVOORWAARDEN

Voer uw betaling uit op de rekening van de Gemeente Etterbeek

IBAN BE54 0910 0014 2697
BIC CKCC BE BB
Mededeling ‘Aanvraag MV + klasse [kies 1A of 1B of 2 of 3] + [Adres van de exploitatiesite waarop deze aanvraag betrekking] heeft’

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Brussel Leefmilieu heeft een duidelijke en volledige praktische gids over de milieuvergunning gepubliceerd. Daarin wordt naargelang het geval uitgelegd hoe je een milieuvergunning moet voorbereiden, indienen, wijzigingen, verlengen of betwisten.
  • Naargelang het geval is het mogelijk dat er voor de aanvraag van jouw milieuvergunning een verslag of een effectenstudie moet worden uitgevoerd en dat er een openbaar onderzoek moet plaatsvinden.
  • Als jouw project tot klasse 1A of 1B behoort en ook een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, dan moet je beide aanvragen gelijktijdig indienen in het kader van een “gemengd project”.