Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en te hebben aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

 • 1. Reproductierecht

  Het logo en het merk “Etterbeek” zijn gedeponeerd en zijn eigendom van het gemeentebestuur van Etterbeek. De reproductie en/of exploitatie ervan zijn dus verboden, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de verantwoordelijke uitgever. Hetzelfde geldt voor de inhoud op deze website (teksten, illustraties, foto's, enzovoort), die bovendien is beschermd door het auteursrecht. De bezoeker verbindt zich ertoe de inhoud van deze website enkel in privécontext te gebruiken. Elk gebruik voor commerciële en/of reclamedoeleinden is verboden.

 • 2. Portretrecht en recht op privacy

  Elke persoon die op een afbeelding staat die via deze website wordt verspreid en die niet heeft ingestemd met het maken van die afbeelding of het gebruik ervan in het kader van deze website kan een verzoek indienen om deze afbeelding te verwijderen, waarbij hij zich beroept op het portretrecht of het recht op privacy. Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van de website en zal worden behandeld in overeenstemming met het ingeroepen recht. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om het gezicht en/of elk ander element dat het mogelijk maakt om de persoon te identificeren te vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen

 • 3. Bescherming van persoonsgegevens

  Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Belgische wet van 30 juli 2018 en de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer specifieke en volledige informatie hierover vind je onder de rubriek “Privacybeleid” op de pagina met de “Wettelijke vermeldingen”.

 • 4. Beperkingen van de aansprakelijkheid

  • 4.1 Inhoud

   LDe eigenaar en de beheerder van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo relevant, nauwkeurig en actueel mogelijk is en dat er geen schade kan worden toegebracht aan bezoekers als gevolg van hun bezoek aan de website. Suggesties voor verbetering en risico's op schade kunnen gemeld worden aan de eigenaar van de website of aan de beheerder.

  • 4.2 Beschikbaarheid

   De eigenaar en de beheerder van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website op elk moment kan worden bezocht en gebruikt. Zij kondigen onderbrekingen wegens onderhoud vooraf aan. Andere onderbrekingen buiten hun wil zijn echter niet uit te sluiten. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze website op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook.

  • 4.3 Links naar andere websites

   Deze website biedt links aan naar andere websites, die overeenkomen met andere domeinnamen en dus onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars vallen. Bezoekers die een van die websites bezoeken wordt gevraagd om de wettelijke vermeldingen en de gebruiksvoorwaarden van die websites te lezen. Elke link naar een andere website die niet functioneel is of die leidt tot ongepaste inhoud of inhoud die schade kan toebrengen aan de bezoeker kan worden gemeld aan de beheerder van deze website.

   .
  • 4.4 Schadevergoeding

   Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het bezoek en het gebruik van deze website de bezoeker geen schade van welke aard dan ook toebrengen en dat de bezoeker er bijgevolg geen schade van ondervindt. Als er zich toch schade zou voordoen dan geeft die schade geen aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij die wordt opgelegd door een rechterlijke beslissing.

 • 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden.