Persmededeling van de gemeente Etterbeek

Persmededeling van de gemeente Etterbeek

Description

De Burgemeester heeft de knoop doorgehakt: het neutraliteitsprincipe is niet van toepassing op burgerverenigingen aangewezen door het gemeentebestuur

 

Afbeelding
Inhoud

Naar aanleiding van de opschudding die werd veroorzaakt door het uitstel van de initiatie tot de redekunst op 27 april verduidelijkt burgemeester Vincent De Wolf het standpunt van de gemeente in dit dossier aan de hand van de volgende persmededeling:

Op initiatief van de dienst Jeugd organiseerde de gemeente Etterbeek op 27 april onder begeleiding van de vereniging “Les Ambassadeurs d'expression citoyenne” een initiatie tot de redekunst. Die activiteit sluit aan bij de wens van de burgemeester om de jongeren in Etterbeek nieuwe instrumenten en vaardigheden aan te reiken om aan het leven te kunnen beginnen.

Twee uur voor de activiteit heeft de vereniging telefonisch contact opgenomen met het gemeentebestuur om na te gaan of het dragen van een hoofddoek door een van de begeleidsters een probleem zou kunnen vormen. De vereniging was hier namelijk al mee geconfronteerd in het kader van haar activiteiten in scholen. Het antwoord van de gemeentediensten luidde dat het neutraliteitsbeginsel dat voor ambtenaren van het openbaar ambt geldt, ook moet gelden voor externe dienstverleners die door de gemeente worden aangewezen.

Aangezien burgemeester Vincent De Wolf echter niet bereikbaar was op het ogenblik dat over deze dringende kwestie werd beslist, werd aan de vereniging voorgesteld de voor dezelfde dag geplande activiteit uit te stellen en de kwestie te bespreken tijdens een vergadering. Er was dus nooit sprake van dat de opleiding van de “Ambassadeurs” zou worden afgelast, zoals ook nooit de toegang tot het gemeentehuis werd ontzegd aan een van hun opleidinggeefsters.

Hoewel Vincent De Wolf begrip heeft voor de opschudding rond het uitstel van deze activiteit, in de eerste plaats bij de betrokken opleidinggeefster, herinnert hij er ook aan dat de kwestie van de neutraliteit van de openbare diensten het voorwerp is van tal van filosofische en juridische debatten, die niet altijd gemakkelijk zijn toe te passen op nieuwe situaties.

“Mijn opvatting van neutraliteit is dat iedereen gerespecteerd moet worden in zijn persoonlijke overtuigingen, met name filosofische overtuigingen, en dat de democratische staat – in dit geval onze gemeente – neutraal moet zijn, omdat zij de overheid is van alle burgers en hen gelijk moet behandelen zonder te discrimineren op basis van hun godsdienst, overtuiging of politieke voorkeur,” aldus Vincent De Wolf.

Hij voegt daaraan toe: “Het neutraliteitsprincipe moet proportioneel zijn. Er is dus geen reden om van burgerverenigingen die met de overheid samenwerken automatisch dezelfde principes te eisen als die welke voor overheidsambtenaren gelden.”

Daarom heeft burgemeester Vincent De Wolf in een dienstnota aan het gemeentebestuur duidelijk gemaakt dat de geldende rechtsprincipes geen beletsel vormen voor het dragen van religieuze en/of filosofische symbolen door burgerverenigingen waarop de gemeente Etterbeek een beroep doet of zal doen in het kader van gemeentelijke activiteiten.

Op vrijdag 6 mei stelde hij een ontmoeting voor met de opleiders van de vereniging “Les Ambassadeurs d'expression citoyenne” met het oog op de voortzetting van de opleidingen die voor jonge Etterbekenaren in het gemeentehuis zijn gepland.

Inlichtingen : David Dubois, 0477/39.47.03