Reglement betreffende de toekenning van een premie in de strijd tegen fietsdiefstallen.

Artikel 1

Binnen de perken van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die goedgekeurd werd door de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen premies toekennen in de strijd tegen fietsdiefstallen. De premieaanvragen kunnen ingediend worden vanaf de datum van inwerkingtreding en publicatie van onderhavig reglement.

Artikel 2 

Gelet op het reglement betreffende de invoering van een systeem van lokale cheques die “broebels” worden genoemd om de buurthandelaars en ambachtslui en de lokale actoren uit de non-profitsector te steunen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 oktober 2020, zal enkel de betaling van de premie voor een antifietsdiefstalsystemen volledig worden uitbetaald in lokale Broebelcheques (artikels 6) zolang die voorradig zijn.

Artikel 3

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

“Premie”: het bedrag dat terugbetaald wordt door de gemeente van de kosten die door de aanvrager voorgeschoten werden voor de aankoop en/of de plaatsing van middelen in de strijd tegen fietsdiefstallen en/of een forfaitair bedrag dat door de gemeente betaald wordt voor de terbeschikkingstelling van een privéterrein dat toegankelijk is voor het publiek en waarop een fietsbox geïnstalleerd wordt in de strijd tegen fietsdiefstallen;

“Fietsparkeervoorzieningen”: de fietsbogen en fietsboxen of andere voorzieningen ter beveiliging van fietsen die door het college erkend worden en voldoen aan de minimumeisen inzake weerstand en doeltreffendheid tegen diefstal;

“Antifietsdiefstalsysteem”: de hangslotmodellen die voldoen aan de minimumeisen inzake weerstand en doeltreffendheid tegen diefstal alsook geminiaturiseerde fietsvolgapparatuur zoals een gps-tracker voor gsm/GPRS.

Artikel 4

Het doel van de gemeente is om op een efficiëntere manier de strijd aan te binden met het fenomeen van fietsdiefstallen en om de collectieve en individuele voorzieningen te promoten die nuttig zijn om fietsen die op haar grondgebied geparkeerd zijn te beschermen.

Artikel 5

§1. Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich ertoe verbindt een fietsparkeervoorziening te plaatsen op een privédomein dat toegankelijk is voor het publiek op het grondgebied van de gemeente.

De toegankelijkheid voor het publiek moet minstens overdag verzekerd zijn tussen 7 uur en 22 uur. De parking mag niet enkel voorbehouden zijn aan het cliënteel van de aanvrager.

Het bedrag van de premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van de voorziening met een maximum van 1.000 euro.

§2. Een forfaitaire premie van € 1.000 wordt toegekend voor de terbeschikkingstelling gedurende minstens drie jaar van een privéterrein dat toegankelijk is voor het publiek op het grondgebied van de gemeente voor de plaatsing van een fietsbox. Die terbeschikkingstelling kan stilzwijgend verlengd worden. Ze kan na afloop van drie jaar beëindigd worden op voorwaarde van een opzegtermijn van drie maanden.

De toegankelijkheid voor het publiek moet minstens overdag verzekerd zijn tussen 7 uur en 22 uur. De parking mag niet enkel voorbehouden zijn aan de aanvrager.

§3 Behoudens gemotiveerde beslissing kent het college van burgemeester en schepenen slechts één premie per kadastraal perceel toe zoals voorzien in paragraaf 1 en 2.

Artikel 6

Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan elke natuurlijk persoon die gedomicilieerd is in Etterbeek en een antifietsdiefstalsysteem (hangslot, gps-tracker, enz.) aangekocht heeft voor zijn eigen fiets. Het bedrag van de premie is beperkt tot 30% van de aankoopprijs van het antifietsdiefstalsysteem met een maximum van 50 euro voor hangslotmodellen en 75 euro voor fietsvolgapparatuur.

De premie voor een antifietsdiefstalsysteem wordt betaald in de vorm van lokale Broebelcheques met een nominale waarde van 5 euro en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Die cheques kunnen worden gebruikt bij de deelnemende etablissementen, waarvan de lijst samen met de lokale cheques wordt overhandigd. De bijgewerkte lijst staat ook op de website van de gemeente www.etterbeek.brussels en op de website www.broebel.brussels

Als het bedrag geenveelvoud is van 5, dan wordt de premie voor een hangsloten naar boven afgerond tot een waarde die een veelvoud is van 5 (bijvoorbeeld: een premie van 22,50 euro wordt afgerond naar 25 euro ofwel 5 Broebelcheques).

Behoudens gemotiveerde beslissing kent het college van burgemeester en schepenen slechts één premie per aanvrager toe.

Artikel 7

De premieaanvraag wordt ingediend:

 • ofwel schriftelijk bij het gemeentebestuur van Etterbeek (Kazernenlaan 31/1 in 1040 Etterbeek)
 • ofwel via e-mail naar primes.premies@etterbeek.brussels
 • ofwel aan het onthaal van het gemeentehuis

Om ontvankelijk te zijn, moet het premieaanvraagdossier de volgende documenten bevatten:

 1. Voor de premie bedoeld in artikel 5 §1:
  • het volledig ingevulde premieaanvraagformulier;
  • een kopie van de aankoopfactuur van de fietsparkeervoorziening;
  • een beknopte beschrijving van de locatie.
 2. Voor de premie bedoeld in artikel 5 §2:
  • het volledig ingevulde premieaanvraagformulier;
  • een beknopte beschrijving van de locatie van het terrein.
 3. Voor de premie bedoeld in artikel 6:
  • het volledig ingevulde premieaanvraagformulier;
  • het originele aankoopbewijs van antifietsdiefstalsysteem (hangslot, gps-tracker, enz.) of een kopie van de factuur;
  • een kopie van de gegevens op de identiteitskaart van de aanvrager

De aanvraag moet uiterlijk binnen drie maanden na de datum van aankoop (artikel 4§1 en artikel 5) of terbeschikkingstelling (artikel 5§2) bezorgd worden aan het gemeentebestuur.

Artikel 8

Elke persoon die een premieaanvraag wil indienen en geïnformeerd wil worden over de modellen die voldoen aan de minimumeisen inzake weerstand en doeltreffendheid tegen diefstal en die in aanmerking komen voor de toepassing van onderhavig reglement kan het advies krijgen van een diefstalpreventieadviseur (Preventiehuis, Generaal Tombeurstraat 53 in 1040 Etterbeek – 02 737 02 01).

Het college van burgemeester en schepenen publiceert op de website eveneens het premieaanvraagformulier bedoeld in artikel 6 van onderhavig reglement.

Artikel 9

De premie wordt uitbetaald na volledig onderzoek van het premieaanvraagdossier en beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De premies worden chronologisch verwerkt volgens datum van indiening tot de beschikbare kredieten uitgeput zijn.

In dat geval verbindt de gemeente zich ertoe om de bevolking hierover op de meest geschikte manier te informeren.

Artikel 10

De premie die toegekend werd op basis van een frauduleuze of vervalste aanvraag zal volledig teruggevorderd worden zonder afbreuk te doen aan de eventuele gerechtelijke vervolgingen.

Artikel 11

De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en ermee akkoord te gaan.

Artikel 12

De voorgaande bepalingen treden in werking op 1 november 2021 en zijn bijgevolg van toepassing voor alle premieaanvragen die vanaf die datum worden ingediend.

Het college is bevoegd om de voorwaarden voor de ontvangst van de premie vast te leggen en de bijhorende wijzigingen van de formulieren goed te keuren.