Reglement tarieven vast te leggen inzake huurtarieven en andere kosten voor het gebruik van gemeentelijke zalen, materieel en vervoerrniddelen, met of zonder medewerking van gemeentepersoneel

Hoofdstuk 1 - Algemene voorwaarden Artikel 1

De term "de gebruiker" die in onderhavig reglement wordt verme l d, omhelst elke private of openbare, fysische of morele rechtspersoon die de toestemming heeft verkregen om één of ander lokaal te gebruiken waarvan de Gemeente Etterbeek eigenaar is, en/of het !enen van gemeentelijk mater iee l, en/of de medewerking van gemeentepersonee1.

Artikel 2

Niemand mag besch i kken , om eender welke reden , over een lokaal dat toebehoort aan de Gemeente Etterbeek zonder voorafgaandelijke goedkeuring door het College van Burgmeester en Schepenen. Deze toestemming is eveneens vereist voor elke gebruik van schoollokalen buiten de school- en naschoolse activiteiten of sportza!en en/of -terreinen.

Al die lokalen worden geklasseerd in 3 specifieke categorieën :

Hoofdstuk 2 - Gemeentelijke zalen Hoofdstuk 3 - Sportterreinen en -zalen

Hoofdstuk 4 - Schoolklassen en andere lokalen.

Hel verhuren en/of uitlenen van materieel wordt vermeld in hoofdstuk 6, de medewerking van gemeentepersoneel in hoofdstuk 7, en het gebruik van vervoermiddelen staat in hoofdstuk S.

De hu is bewaarder , zijn vervanger of de opzichter zijn slechts gehouden tot het open en en sluiten van de deuren, het aanmaken van verlichtingsbronnen en het instellen van ven.varmingsapparaten. De gemeentelijke overheden zullen er evenwel over waken, in de mate van het moge lij ke, de rusttijden te eerbiedigen van de huisbewaarders van het Gemeentehuis en van andere gemeentelijke infrast ructuren .

Indien de aanwezigheid van de huisbewaarder noodzakelijk blij kt, verbindt de gebruiker zich ertoe, zijn prestaties te vergoeden in verhouding met het aantal gepresteerde uren. Yoor wat die vergoedingen betreft, verwijzen we naar hoofdstuk 7.

Artikel 3

De gebruiker is ertoe gehouden zich strikt te schikken naar de termen van zijn toelating, zowel voor wat betreft het toegekende lokaal ais de datum en de duur van het gebruik ervan. Algemeen gezien is de gebruiker overigens verplicht, aile bepalingen van onderhavig reglement na te !even .

Artikel 4

Eike aanvraag voor het gebruik van lokalen en/of materieel, de medewerking van gemeentepersoneel en/of het gebruik van gemeentelijke vervoermiddelen, dient te worden gericht tot het College van Burgemeester en Schepenen, tenminste één maand voor de datum van de geplande manifestatie of haar voorbereidende zittingen. Elk voorafgaandelijk bezoek aan de verschillende zalen zal enkel gebeuren na afspraak met een afgevaardigde van de dienst "Animaties".

Voor wat betreft de interne vergaderingen eigen aan het Gemeentebestuur, zullen de aanvragen vooraf worden ingediend, ofwel via het inwendig intranet, ofwel schriftelijk door middel van de daartoe bestemde formulieren, beschikbaar op de dienst "Animaties", met klare vermelding van de begin- en einduren van elke vergader ing. De toestemming voor het houden van die geplande vergadering zal afhangen van de disponibiliteit van het lokaal op het ogenblik van de aanvraag.

Eike aanvraag zal worden onderworpen aan het voorafgaandelijk advies van de betrokken gemeentediensten.

Artikel 5

De gemeente Etterbeek zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor problemen die zich voordoen in de gehuurde loka le n, veroorzaakt door het aanbrengen van allerlei materieel of meubilair dat niet toebehoort aan de gemeente, maar dat door de gebruiker ter plaatse werd aangevoerd.

Artikel 6

Het is streng verboden eender welke wijziging aan te brengen aan de inrichting der gehuurde l oka!en, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van het College van Burgmeester en Schepenen. Het ophangen of aanbrengen van voorwerpen op muren, vloeren, zolderingen, deuren en/of elke andere uitrusting van het lokaal, is verboden behalve toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.

Elk materieel dat niet eigen is aan het lokaal, dient te worden verwijderd zodra de manifestatie 1s afgelopen, behal ve toestemming.

Artikel 7

De bedragen van de huuITechten en vergoedingen vastgelegd in onderhavig reglement, dienen te worden gestort op rekening nr. 091 - 0001426 - 97 van het Gemeentebestuur Etterbeek , ten laatste tien werkdagen voor de datum va n de manifestatie. I nd ie n het betaalbewijs van de verschuldigde bedragen niet kan worden voorge legd , zal de toegang tot de gevraagde l okal e,n vord en gewe igerd , zal het geleende materieel niet worden toegestaan en

zal het gemeente personee l niet mogen meewerken.

De waarborgsommen dienen afzonderlijk te worden betaald ofwel toevertrouwd aan de Dienst van gemeentelijke Ontvangsten.

Artikel 8

Voor en na elk gebruik zal een plaatsbeschrijving worden opgesteld, ondertekend door de gebruiker en door de gevolmachtigde ambtenaar van het College van Burgemeester en Schepenen. In géén geval zal de toegang tot de lokalen mogen worden geweigerd aan leden van het College van Burgmeester en Schepenen noch aan eender welke persoon die ertoe werd gevolmachtigd. De gebruiker zal zich onderwerpen aan de ric ht lij nen die hem zouden kunnen worden opgelegd.

Artikel 9

Het gebruik van geluidversterkers en/of muziekinstrumenten is onderworpen aan de van kracht zijnde reglementaire normen. De gebruiker is ertoe gehouden, desgevallend de taksen, belastingen, auteursrechten en ande re eve ntue le vergoedingen te betalen, voortvloeiend uit zijn lokalengebruik, en dient zich tevens te schikken naar de regels inzake het openen van een gebeurlijke draokslijterij. De gemeente Etterbeek wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze bepalingen niet worden geëerbiedigd door de gebruiker.

Artikel 10

Het gemeentebestuur van Etterbeek wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke schade aan personen of voorwerpen, veroorzaakt in het kader van de activiteiten of manifestaties ingericht in gebouwen waarvan het eigenaar is . Het spreekt vanzelf dat personen of verenigingen die lokalen of zalen gebru iken, verantwoordelijk zijn voor elke veroorzaakte schade, zowel aan de lokalen zelf ais aan hun uitrustingen.

Op het ogenblik dat het gebruik van het lokaal begint (en/of het geleende mater ieel ), wordt van de gebruiker verondersteld dat hij alle nodige verzekeringen heeft afgesloten (diefstal, burgerlijke verantwoordelijkheid, schade).

Artikel 11

De gebruiker dient in te staan voor de schoonmaak en het opnieuw in orde stellen van het gebruikte lokaal en zijn aanhorigheden, behalve bijzondere bepalingen. Elk gebrek zal aanleiding geven tot het (gedeeltelijk) inhouden van de waarborgsom ten laste van de gebruiker.

Het bedrag van die inhouding wordt ais volgt vastgelegd :

materiële schade : kostprijs van de herstelling of de vervanging;

onvoldoende schoonmaak of in orde stelling: 15 E per werkuur uitgevoerd door gemeentepersoneel.

Artikel 12

Het materieel dat wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker, is strikt beperkt tot de zaken die vermeld staan in de inventaris waarvan de gebruiker kennis heeft genomen. Elk meubilairoverschot dat niet wordt gebruikt tijdens de huurperiode, dient in het gehuurde lokaal te blijven staan.

Elk bijkomend materieel, aangevraagd door de gebruiker, zal het voorwerp uitmaken van een invorderingsstaat te zijnen l aste, waarvan het bedrag zal overeenstemmen met de huurprijs der nodige voorwerpen en de gepresteerde uren voor het opbouwen en uit elkaar nemen van bedoeld materieel.

Artikel 13

Het College van Burgmeester en Schepenen kan het ter besch ikki ng stellen van loka l en (en /of het u i tle nen van mate r iee l ) weigeren aan elke persoon die , in het ve r l eden, gemeentelijke eigendommen n i et heeft in eer gehouden, die de gevraagde betal ing niet of te laat heeft ui tgevoerd , of die heeft onde rverhuurd .

Artikel 14

Mits gemot i vee rd voorste l, mag het College van Burgmeester en Schepenen afwijkingen toestaan aan de onderhavige algemene en bijzondere bepalingen, en mag het eve neens , zonder beroep, aile gevallen beslechten die niet worden verme l d in onderhavig reglement.

Artikel 15

ln geval van verk ie zi ngen of ov ermacht, zal het gebruik van het gehuurde lokaal van rechtswege worden nietig verk la ard. AIieen het bedrag va n de huurprijs zal worden terugbetaald en geen en.kele andere schadevergoeding zal kunnen worden opgeëist.

Hoofdstuk 2 - Biizondere bepalingen inzake gebruik van gemeentelijke zalen

Artikel 16

Worden vrijgesteld van de huurrechten maar niet van de vergoedingen aan de hu isbewaarders:

 1. de vriendenkringen van het gemeentepersoneel, van de lokale politie en van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk We lzijn van Etterbeek ;
 2. de manifestaties die tot doel hebben , een ins tel l ing te promoten die toebehoort aan de gemeente of door de gemeente wordt beheerd ;
 3. de patriotistische verenigingen (1 x per jaar) ;
 4. de verenigingen en/of de etterbeekse clubs erkent door de Gemeente (1 x per jaar) ;
 5. de democratische politieke fract i es vertegenwoordigd in de Gemeente raad.
Artikel 17

De aanvraagprocedures zoals vermeld in onderhavig reglement, dienen te worden gericht tot het Gemeentebestuur Etterbeek - Dienst "Animaties" - Oudergemlaan 113 - 1040 Brussel - tel. 02 / 627.25.70 - fax 02 / 627 24 09 - E-mail : animat ie @ e tterbeek.be

Bijzonderheden :

B ijkomend materieel en/of medewerking van gemeentepersoneel : zie hoofdstukken 6 en 7. Verhuringen:

RAADSZAAL

De Raadszaal in het Gemeentehuis is met voorrang voorbehouden aan de zittingen van de Gemeenteraad en aan de huwelijksplechtigheden. Het normale verloop van een huwelijksinzegening mag in géén geval verstoord worden door het verplaatsen van meub il air , het opbouwen van een podium, het plaatse n van stoelen, tafels, micro 's of luidsprekers.

Enkel de activiteiten ingericht door onderstaande verenigingen zullen worden toegestaan :

 1. de vriendenkringen van het gemeentepersoneel, de lokale politie en het OCMW van Etterbeek ;
 2. de manifestaties die tot doel hebben, een instel Jing te promoten die toebehoort aan de gemeente of door de gemeente wordt beheerd ;
 3. de vereinigingen en/of etterbeekse clubs erkent door de Gemeente ;
 4. de patriotistische verenigingen ;
 5. de democratische politieke fracties ve rtegenwoord igd in de Gemeenteraad.

Geen enkele huurvergoeding is verschuldigd voor instantievergaderingen ver gaderi ng, informatievergadering, academische zi tting , ......

raad van beheer, algemene

EUROPA.ZAAL + aanpalende keuken (max. 80 pers onen)

Enkel de activiteiten in geri cht door de hieronder vem1elde fysische of morele rechtspersonen (verenigingen, maa tschapp ijen, groeperingen) kunnen een toelating bekomen :

  1. de vr iend enkri ngen van het gemeentepersoneel, de lokale politie en het OCMW van Etterbeek;
  2. de man ifestaties die tot doel hebben, een inste li ing te promoten die toebehoo11 aan de gemeente en/of beh eerd wordt door de gemeente ;
  3. de verenigingen en/of etterbeekse clubs erkent door de Gemeente ;
  4. de patriotistische verenigingen ;
  5. de democratische politieke fracties ve11e gen woor d i gd in de Gemeenteraad.

Geen enkele huurvergoeding zal verschuldigd zijn voor instantievergaderingen : raad van beheer, algemene ver gader ing, i n fonnat ievergader i n g, academische zitting, ......

  1. voor personen gehuisvest in de gemeente of verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente gevestigd is :
 • huurprijs (na 19 u., weekends en feestdagen) : 125 E
 • onderhoudskosten, afschrijving rnaterieel, water- en energieverbruik :

l 00 E tot rniddernacht + 30 € per uur vanaf m i ddernacht

 • waarborg : l 00 €
  1. voor personen die niet in de gemeente gehuisvest zijn ofverenigingen waarvan de maatschappelijke zetel niet in de gemeerite gevestigd is :
 • huurprijs (na l 9 u., weekends en feestdagen) : 250 €
 • ond erh oudskos ten, afschrijving rnaterieel, water- en energieverbruik :

100 € tot middernacht + 30 € per uur vanaf rniddemacht

 • waarbo rg : l 00 E.

ZAAL DER VERENIGlNGEN (max. 100 personen)

Aileen de activiteiten ingericht door de hieronder vennelde fysische of morele rechtspersonen (verenigingen, maatschappijen, groeperingen) kunnen een toelating bekomen :

 1. de vriendenkringen van het gemeentepersoneel, de lokale politie en het OCMW van Etterbeek;
 2. de man ifestatie s die tot doel he bben, een instelling te promoten die toebehooi1 aan de gemeente of door de gemeente wordt beheerd ;
 3. de verenigingen en/of etterbeekse clubs erkent door de Gemeente;
 4. de patr i ot istische verenigingen ;
 5. de democratische politieke fracties vertegenwoordigd in de Gemee nteraad .

Geen enkele huurvergoeding zal verschuldigd zijn voor instantievergaderingen : raad van beheer, algemene vergadering, informatievergadering, academische zitting, ......

 1. voor personen die in de gemeente gehuisvest zijn of verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente gevestigd is :
 • huurprijs (na I 9 u., weekends en feestdagen) : 100 €
 • onderhoudskosten, afschrijving materieel, water- en energieverbruik : 100 € tot midd emacht + 30 € per uur vanaf middemacht
 • waarborg : I 00 E
 1. personen die niet in de gemeente gehuisvest zijn ofverenigingen waarvan de maatschappelijke zetel niet in de gemeente is gevestigd :
 • huurprijs (na 19 u., weekends en feestdagen) : 200 €
 • onde rhoudskoste n, afschrijving materieel, water- en energieverbruik : 100 € tot middemacht + 30 € per uur vanaf middernacht
 • waarborg : I 00 €

ZAAL DER SENIOREN (Tuinen van Fontenay) - (max. I 75 personen)

Aileen de acti vit eiten i ngericht door de hieronder vermelde fysische of morele rech tspersonen (vereniging, maatschappij, groepering) kunnen een toelating bekomen :

 1. de vrienden.kringen van het gemeentepersoneel, de lokale politie en het OCMW van Etterbeek ;
 2. de manifestaties die tot doel hebben, een in stelli ng te promoten die toebehooi1 aan de gemeente of door de gemeente wordt beheerd ;
 3. de vere n ig i ngen en/of etterbeekse clubs erkent door de Gemeente ;
 4. de patr i ot is tische veren i gin gen ;
 5. de democratische pol itieke fracties vei1egenwoordigd in de Gemeenteraad.

Geen enkele huurvergoeding zal verschuldigd zijn voor instantievergaderingen : raad van beheer, algemene vergadering, informatievergadering, academische zi tt ing, . .. .. .

waarborg : 500 E (ter plaatse afte geven)

 1. voor personen gehuisvest in de gemeente of voor verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente gevestigd is :
 • huurprijs (van 19 tot 2 u. , weekends en feestdagen) : 250 E
 • onderhoudskosten, afschrijving materieel, water - en energieverbruik: 100 € Supplement van 1 00 € per uur vanaf 2 uur
 • waarborg : 500 €
 1. voor personen die niet in de gemeente gehuisvest zijn of verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel niet in de gemeente gevestigd is :
 • huurprijs : 500 E
 • onderho udskosten , afschrijving materieel, water- en energieverbruik: l 00 €

Supplement van l 00 E per uur vanaf 2 uur.

 • waarborg : 500 €
Artikel 18

Yoor een regelmatig gebruik (te weten : vanaf l O x per jaar) van de Europazaal, de Zaal der Verenigingen of de Zaal der Senioren, is een globaal bedrag van 30 E per gebruik verschuldigd.

Artikel 19

Het College kan toelating verlenen aan een !id van het gemeentepersoneel om, éénmaal per jaar, een gemeentelijk lokaal te gebruiken rnits betaling van een forfaitair bedrag van 25 € (materieel en huisbewaarder inbegrepen), behalve de Raadszaal.

Hoofdstuk 3 - Sportterreinen en -zalen

Het begrip "sportterrein en -zaal" omhelst elk lokaal dat kan gebruikt worden om er een sportactiviteit in uit te oefenen, om het even of dit lokaal er al dan niet oorspronke l ijk voor bestemd was.

Artikel 20

In geval van regelmatig gebruik (éénmaal per week) zullen de hieronder vermelde tarieven van kracht zijn:

 1. 300 € per jaar voor een turnzaal, een overdekt speelplein of elke ander gelijkaardig lokaal ;
 2. 400 € per jaar voor een spo rtp le in in open l ucht, verlicht en uitgerust met stortbaden ;
 3. 800 € per jaar voor het gemeentelijk voetba ls tadion.

In geval van occasioneel gebruik zijn de volgende tarieven van toepassing :

 1. 40 € per zitting voor een turnzaal, een overdekt speelplein of elk ander gelijkaardig lokaal ;
 2. 50 € per zitting voor een sportplein in open lucht, verlicht en uitgerust met stortbaden;
 3. 60 € per zitting overdag voor het gemeentelijk stadion;
 4. 125 € per zitting 's avonds/'s nachts voor het gemeentelijk stadion.
Artikel 21

Het ter beschikking stellen omhelst, naast het sportten;ein of de sportzaal, ook de bestaande aanhorigheden zoals kleedkamers, stortbaden, nodige bergr uim ten, . .. . Ond er "zitting" dient te worden verstaan : ofwel de tijd die nod ig is voor een officiële wedstrijd en zijn voorbereidingen, ofwel de tij dspa nne die werd vastgelegd bij het opstellen van de algemene kalender der regelmatige ontmoetingen.

Artikel 22

Worden vrijgesteld van de huurrechten en vergoedingen vermeld in artikel 20:

 1. de door de gemeente Etterbeek erkende verenigingen, overeenkomstig het reglement inzake erkenningsvoorwaarden van Etterbeekse sportclubs die geklasseerd werden in categorie 1 van bedoeld reglement;
 1. de naschoolse en nevenschoolse verenigingen, alsook deze opgericht in de schoot van een schoolinstelling gelegen te Etterbeek ;
 2. de diensten die tot doel hebb en, een instelling te promoten die toebehoort aan de gemeente en/of door de gemeente wordt beheerd ;
 3. de sportafdelingen opgericht in de sch oot van de vriendenkringen van het gemeentepersoneel, van de lokale politie en van het Openbaar Centrum voor Openbaar Welzijn van Etterbeek, op voorwaa rde dat hun act i vi teite n open staan voor aile categorieën van het gemeentepersoneel.

Hoofdstuk 4 - Verhuren van schoolklassen en andere lokalen Artikel 23

De huurrechten voor schoolklassen en andere lokalen, niet vermeld in de hoofdstukken 2 en 3, worden ais volgt vastgelegd :

occasioneel gebruik regelmatig gebruik dag per week.

30 € per lokaal en per dag;

een forfaitair bedrag per schooljaar of burgerlijk jaar, te weten 800 € per lokaal voor één

Artikel 24

De toe stemm in g om een schoo l restau rant te gebruiken moet een uitzondering blijven. Het gebruik en het uitbaten van een keuken en zijn uitrustingen zal, in alle geval l en, dienen te worden toevertrouwd aan de werkploeg van de firma die door de gemeentelijke overheden werd aangewezen als beheerder.

Artikel 25

Het verhu ren van schoollokalen dient te worden onderworpen aan het voorafgaandelijk advies van de Dienst "O nde rw ijs".

Hoofdstuk 5 - Gebruik van gemeentelijke voertuigen Artikel 26

Voor het aanvragen van gemeentelijke voertuigen dient een specifiek formulier te worden ingevuld, teneinde een goede samenwerking te waarborgen met de Dienst "G arage".

Geen enkele vervoeraanvraag mag de afstand van 350 km (heen en terug) overschrijden.

Artikel 27 .

De vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke voertuigen werd als volgt vastge legd :

voor de prestaties van de bestuurder: 1 2,82 € per uur (index 138,01 ). Tijdens weekends en feestdagen wordt dit tar ie f verdubbeld ;

voor het voertuig : een forfaitair bedrag van 0,50 € per afgelegde kilometer.

Artikel 28

De vervoerkosten van materieel, ter beschikking gesteld van de gebruiker door andere officiële inst anties, worden forfaitair aangerekend op 62 € (heen en terug).

Artikel 29

Worden vrijgesteld van de vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke voertuigen :

 1. de vriendenkringen van het gemeentepersoneel, de lokale politie en het OCMW van Etterbeek ;
 2. de manifestaties die tot doel hebben, een instelling te promoten die toebehoort aan de gemeente en/of door de gemeente wordt beheerd.

De erkende Etterbeekse seniorenclubs en de erkende Etterbeekse jeugdbewegingen zullen enkel de kilometervergoedingen dienen te betalen.

Hoofdstuk 6 - Uitlenen en/of verhuren van gemeenteliik materieel

Artikel 30

Het uitlenen van gemeentelijk materieel is uitsluitend voorbehouden aan inwoners van Etterbeek of aan morele rechtsµersonen die hun maatschappelijke zetel te Etterbeek hebben gevestigd. Dit materieel mag enkel en alleen worden gebruikt op Etterbeeks grondgebied, behalve toestemming van het College van Burgmeester en Schepenen. Elk materieel dient te worden gebruikt "ais een goede hu isvader" .

Artikel 31

Worden vrijgesteld van de huurrechten voo r het lenen van gemeentelijk ma ter ie el :

 1. de vriendenkringen van het gemeentelijk personee l, van de plaatselijke politie en het OCMW van Etterbeek;
 2. de manifestaties die als doel hebben de bevordering hebben van een instelling behorende /en of beheerd door de Gemeente;
 3. de patriotistische verenigingen ( I x per jaar);
 4. de veren igingen en/ of de etterbeekse clubs erkent door de Gemeente ( l x per jaar) ;
 5. de democratische politieke fracties vertegenwoordigd in de Gemeenteraad (1 x per jaar).
Art ik el 32

Een waarborgsom (minimum l 00 €) zal door de Dienst "Animaties" worden vastge l eg d, in functie van het aantal uitgeleend materieel.

De huurrechten voor het uitlenen van gemeentelijk materieel werden als volgt vastgelegd :

 • tafels : waarborgsom van I 00 €

Huurprijs l E per stuk en per dag

 • stoelen : waarborgsom van 100 €

Huurprijs : 0,25 € per stuk en per dag

 • kapstokken : waarborgsom van 20 E Huurprijs : I E per stuk en per dag
 • vervoerbaar podium op wielen (8 m x 6 m) : waarborgsom van 500 €

Huurprijs : 250 E per dag

 • podiumblokken (2 rn x 1,20 m x 0,60 m) : waarborgsom van 50 € Huurprijs : 3 € per element en per dag
 • tenten (3 m x 3 m) : waarborgsom van 200 E per tent Huurprijs : 25 E per tent en per dag
 • tenten (3 m x 4 m) : waarborgsom van 200 E per tent Huurprijs : 25 € per tent en per dag
 • tenten (3 m x 6 m) : waarborgsom van 250 E per tent Huurprijs : 50 € per tent en per dag
 • masten en vlaggen : waarborgsom van l 00 €

Huurprijs : 2 E per stuk en,per dag

 • koelkasten : waarborgsom van 200 €

Huurprijs : 2,50 € per stuk en per dag

klein keukenmaterieel (borde n, glazen, tassen, messen , vorken, le pels , d ie nb laden , kommen,......... )

waa rborgso rn van l 00 E Huurprijs : op aanvraag

 • Nadar-afsluitingen :

Huurprijs : 0,50 € per meter en per dag (met een minimum van 6 € per dag)

 • elektrisch mater ie el : Huurprijs : op aanvraag

Hoofdstuk 7 Medewerking van gemeentepersoneel Artikel 33

De vergoedingen voor medewerking van gemeentepersoneel werden ais volgt vastgelegd :

  1. half-geschoold personeel l 0,61 € per uur (index l 38,01 ) - dubbel tarief tijdens weekends en feestdagen ;
  2. geschoold personeel : l 2,82 E per uur (index 1 38,01 ) - dubbel tarieftijdens weekends en feestdagen ; technisch en administratiefpersoneel 14,82 E per uur (index 138,01) - dubbel tarieftijdens weekends en feestdagen ;
  3. de vergoedingen verbonden aan het openen/sl u i ten van deuren, het aanmaken van verlichtingen en het instel len van verwarm ingsapparate n, werden vastgelegd op 5 € (index 138,01) per gebruik tijdens weekdagen na 19 uur en zijn in aile omstandigheden verschuldigd, zelfs indien de gebru i ker anderzijds werd vrijgesteld van de huurrechten.

Dit tarief wordt verdubbeld tijdens weekend s en feestdagen.

e) Daarenboven en indien de aanwezigheid van de huisbewaarder nodig is tijdens de (gedeeltelijke) duur van de activiteit, verbindt de gebruiker zich ertoe, deze prestaties te vergoeden naar rato van het aantal gepresteerde uren en met een bedrag van 5 E per uur (index 138,01). Ook dit tar ief wordt verdu bbe ld tijdens weekends en feestdagen ;

voor wat betreft het Politiepersoneel dient men zich in verbinding te stellen

met de Politiezone 5343 " M ont gomery" - Directie der Operaties - Dienst Openbare Orde - telefoon 02 / 788.95.20 of 02 17 88.05.21.

Onderhavige beraadslaging zal van kracht worden zodra ze zal zijn goedgekeurd door de Yoogdijoverheid. Ze vemi etigt en vervangt aile vorige bepalingen. De verme ld e bedragen zullen worden herzien telkens het College dit zal nodig achten.

Een exemplaar van dit besluit zal gericht worden tot de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot de Heer Gem eenteo ntv anger van Etterbeek en tot de gemeentel ijke Financiële Dienst

Aldus beslist in openbare zitting van de Gemeenteraad te Etterbeek op 21 mars 2005.