Eerste inschrijving of opvolging
Onderdanen van de EU

Contenu

WIE?

Elke buitenlandse onderdaan uit een lidstaat van de Europese Unie die zich voor de eerste keer inschrijft als inwoner in België of die zijn aanvraag voor een inschrijving wil aanvullen, tot drie maanden na zijn eerste aanvraag.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Vreemedelingen.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • Je nationale identiteitskaart of je paspoort in kleur
 • 1 recente foto die voldoet aan de criteria van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

Naargelang je statuut moet je nog bepaalde aanvullende documenten meebrengen:

 • Loontrekkend werknemer in België: arbeidsovereenkomst in België of bijlage 19 bis (werkgeversattest)
 • Loontrekkend werknemer in een andere lidstaat: je arbeidsovereenkomst binnen die lidstaat + een bewijs van je tewerkstelling (laatste drie loonbrieven) + bewijs dat de gezondheidszorgen gedekt worden in België
 • Gedetacheerde werknemer: formulier A1 of LIMOSA-attest of dettacheringsovereenkomst
 • Zelfstandige in België: integraal en recent uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen + attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • Zelfstandige in een andere lidstaat: bewijs van inkomsten (balans, aangifte personenbelasting van het vorige jaar) + uitgaande facturen en betaling voorleggen van uitgaande facturen en het bewijs van betaling ervan + boekhouddocument met vermelding van het gemiddelde maandinkomen in het land van oorsprong + bewijs dat de gezondheidszorgen gedekt worden in België
 • Student: bewijs van inschrijving in een erkende instelling voor hoger onderwijs + bewijs dat de gezondheidszorgen gedekt worden in België
 • Werkzoekende: bewijs van inschrijving als werkzoekende bij ACTIRIS of sollicitatiebrieven + bewijzen dat er een werkelijke kans is om te worden aangeworven (cv, interviews, diploma's, belofte van aanwerving, enzovoort).
 • Houder van voldoende bestaansmiddelen (rente, pensioen of via een derde): bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen (bijvoorbeeld: attest van eigendom van een onroerend goed en de huurinkomsten en huurcontracten ervan, rente, bankrekeningen, loonfiches van de persoon die ervoor zorgt, enz.) + bewijs dat de gezondheidszorgen gedekt worden in België.

PRIJS

De prijs van een eerste inschrijving in België bedraagt 30 euro per persoon.

TERMIJN

Als bepaalde documenten ontbreken, heb je drie maanden de tijd om ze aan de dienst Vreemdelingen te bezorgen.

UITGEREIKTE DOCUMENTEN

Tijdens je eerste afspraak ontvang je een document “aanvraag van een inschrijvingsbewijs” (bijlage 19) waarop de documenten vermeld staan die je hebt ingediend.

Wanneer je dossier volledig is, ontvang je een inschrijvingsattest (bijlage 8).

Nadat je jouw aanvraag voor een eerste inschrijving hebt ingediend, komt de wijkagent bij jou langs om te controleren of je er wel degelijk woont. Vergeet niet om je naam (of namen) te vermelden op de bel en de brievenbus van jouw woning.

Wanneer de wijkagent jouw woonplaats heeft bevestigd, ontvang je een uitnodiging om een afspraak te maken bij de dienst Vreemdelingen om je elektronische kaart E aan te vragen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Voor vragen in verband met deze administratieve stap neem je best contact op met de dienst Vreemdelingen via e-mail.
 • Als je een nieuwe inwoner bent en een wagen hebt, dan kan je een parkeerkaart voor bewoners aanvragen. Daarmee kan je gratis parkeren in een groot deel van de gemeente.