Verblijf voor vluchtelingen uit Oekraïne
Onderdanen van Oekraïne

Contenu

QUI ?

Elke vluchteling uit Oekraïne die zijn hoofdverblijfplaats in Etterbeek heeft kan zich bij ons gemeentebestuur melden om de volgende administratieve stappen te ondernemen om zijn verblijf in België te regulariseren.

 1. Als jij je aanvraag voor tijdelijke bescherming nog niet hebt ingediend bij het registratiecentrum (Brussels Expo, Paleis 8 (Heizel)), kan je naar ons gemeentebestuur komen om je aankomst aan te geven. Je ontvangt een bijlage 3 die jouw verblijf dekt voor een periode van maximaal 3 maanden.
 2. Als jij je aanvraag voor tijdelijke bescherming al hebt ingediend bij het registratiecentrum en je in het bezit bent van je attest van tijdelijke bescherming, gelieve dan naar ons gemeentebestuur te komen om je inschrijving in het vreemdelingenregister te vragen. Je ontvangt een bijlage 15 die jouw verblijf tijdelijk dekt. Het gemeentebestuur zal een verblijfstitel van bepaalde duur uitreiken na afloop van een onderzoek van de woonplaats.
 3. Als jij je aanvraag voor tijdelijke bescherming al hebt ingediend bij het registratiecentrum, maar je nog niet in het bezit bent van je attest van tijdelijke bescherming, gelieve dan naar ons gemeentebestuur te komen wanneer je een uitnodiging hebt ontvangen via e-mail.

Op wie is deze procedure van toepassing?

 • Oekraïense onderdanen en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne hun hoofdverblijfplaats hadden.
 • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of daarmee gelijkgestelde nationale bescherming genoten en hun familieleden die vóór 24 februari 2022 hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne hadden.

Wie zijn de familieleden?

 • De huwelijkspartner of de niet-gehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt onderhouden, overeenkomstig hetgeen wordt voorzien in de Belgische vreemdelingenwetgeving
 • Minderjarige ongehuwde kinderen, met inbegrip van die van de huwelijkspartner, ongeacht of zij binnen of buiten het huwelijk zijn geboren of geadopteerde kinderen zijn
 • Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden ten tijde van de omstandigheden rond de massale toestroom van ontheemden, en die op dat tijdstip volledig of grotendeels afhankelijk waren

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je melden bij de dienst Vreemdelingen.  

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 1. Als je jouw aankomst wilt aangeven (bijlage 3), gelieve dan een identiteitsfoto en een identiteitsbewijs mee te brengen.
 2. Als je in het bezit bent van het attest van tijdelijke bescherming, gelieve dan dat attest, een identiteitsfoto en een identiteitsbewijs mee te brengen.
 3. Als je de uitnodigingsmail hebt ontvangen, gelieve dan die mail, een identiteitsfoto en een identiteitsbewijs mee te brengen.
 4. Als je de uitnodiging hebt ontvangen om je verblijfstitel van bepaalde duur aan te vragen, gelieve dan die uitnodiging, een identiteitsfoto en een identiteitsbewijs mee te brengen.

PRIJS

Alle administratieve stappen in verband met je verblijf zijn gratis.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Verblijfskaart van beperkte duur:

 • De A-kaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de datum van de inwerkingstelling van de tijdelijke bescherming (d.w.z. van 04.03.2022 tot 04.03.2023).
 • Deze geldigheidsduur kan verlengd worden voor 2 keer zes maanden tenzij de Raad van de Europese Unie een einde stelt aan de tijdelijke bescherming.

 

Werk:

De personen die gemachtigd zijn te verblijven als begunstigden van tijdelijke bescherming hebben toelating om te werken indien zij in het bezit zijn van hun verblijfstitel (A-kaart, zoals hierboven vermeld).