Wijziging geslacht

Contenu

WIE?

Deze mogelijkheid bestaat voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld in hun geboorteakte niet overeenkomt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit. Om deze procedure op te starten, zijn er geen voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen en meerderjarige buitenlanders die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • geëmancipeerde minderjarige Belgen en geëmancipeerde minderjarige buitenlanders die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregisters.

Niet-geëmancipeerde minderjarige Belgen en niet-geëmancipeerde minderjarige buitenlanders die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregisters moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • minstens 16 jaar zijn
 • vergezeld worden van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger
 • een attest voorleggen van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het een vrije en bewuste keuze is.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Burgerlijke Stand.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • Een volledige kopie van je geboorteakte. Als je in het buitenland bent geboren, een recente gelijkwaardige akte, gelegaliseerd en vertaald. Als je vluchteling bent en het onmogelijk is om je geboorteakte voor te leggen, dan heb je een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nodig. Als je geen geldig document van de burgerlijke stand kan voorleggen, moet er een akte bij vonnis worden opgesteld.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

TERMIJN

De procedure bestaat uit twee etappes:

1. De aanvrager doet aangifte van zijn wens om zijn geslacht te wijzigen. Binnen drie dagen brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings op de hoogte voor advies. De procureur des Konings geeft binnen drie maanden een advies:

 • Hij kan een negatief advies geven wegens strijdigheid met de openbare orde. In dat geval weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op te maken.
 • Bij gebrek aan een negatief advies of indien geen advies werd uitgebracht binnen de drie maanden, wordt het advies als positief beschouwd. De procedure kan dan worden voortgezet.

2. Ten vroegste drie maanden en uiterlijk zes maanden na de eerste verklaring meldt de aanvrager zich een tweede keer bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigt hij zijn eerste verklaring. De aanvrager overhandigt een tweede verklaring die zijn eerdere overtuiging bevestigt.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Tegelijkertijd kan de voornaam worden veranderd. De procedure om de voornaam te veranderen kan worden ingediend door de volgende categorieën van personen:

 • meerderjarige Belgen en erkende meerderjarige staatlozen of vluchtelingen
 • geëmancipeerde minderjarige Belgen en erkende geëmancipeerde minderjarige staatlozen of vluchtelingen.

Niet-geëmancipeerde minderjarige Belgen en erkende niet-geëmancipeerde minderjarige vluchtelingen kunnen ook een aanvraag indienen om hun voornaam te veranderen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • minstens 12 jaar zijn
 • vergezeld worden van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger.