Interpellatie gemeenteraad

Contenu

WIE?

Burgers die in Etterbeek zijn gedomicilieerd hebben het recht om de verkozenen van de gemeenteraad te interpelleren volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (artikel 7 tot 17).

VOORWAARDEN VAN ONTVANKELIJKHEID

 • De interpellatie moet opgesteld zijn in het Frans of in het Nederlands en betrekking hebben op een onderwerp dat van algemeen belang is voor de gemeente of haar inwoners.
 • De interpellatie mag:
  • niet gaan over aangelegenheden die achter gesloten deuren worden behandeld, die al op de agenda van de gemeenteraad staan of die al het voorwerp hebben uitgemaakt van een interpellatie tijdens de afgelopen drie maanden.
  • geen racistisch of xenofoob karakter hebben of indruisen tegen de democratie.
 • De interpellatie moet ondertekend worden door minstens 20 personen die minstens 16 jaar oud zijn en die in Etterbeek zijn gedomicilieerd.
 • Een burger mag maximaal een interpellatie per trimester indienen.
 • De interpellatie mag niet worden ingediend tijdens de maand die voorafgaat aan een gemeenteraadsverkiezing.
 • De interpellatie moet vergezeld zijn van een toelichtende nota of van een ander document dat de gemeenteraad meer duidelijkheid geeft en moet de volledige gegevens bevatten van de persoon die de interpellatie indient.

HOE KAN IK EEN INTERPELLATIE INDIENEN?

Je kan je vraag en de bijhorende handtekeningen schriftelijk indienen bij de burgemeester:

 • in de brievenbus van het gemeentebestuur.
 • bij het snelloket (zone A)

uiterlijk vijf vrije dagen (dat wil zeggen dag van indiening en dag van de gemeenteraad niet inbegrepen) voor de gemeenteraadszitting.

Het Secretariaat neemt later opnieuw contact met jou op om je te informeren over het gevolg dat aan je interpellatieaanvraag wordt gegeven.