Sportcheque

Contenu

WIE?

Etterbeekse jongeren tussen 5 en 18 jaar die zijn ingeschreven voor een sportactiviteit voor minstens 3 maanden kunnen een cheque van 50 euro per schooljaar aanvragen. Die cheque wordt aangeboden door de diensten Sport en Jeugd.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Op het moment van de aanvraag moet de jongere aan de volgende criteria voldoen:

  • Tussen 5 en 18 jaar oud zijn;
  • Gedomicilieerd zijn in de gemeente;
  • Ingeschreven zijn voor een sportactiviteit voor minstens 3 maanden (club*, VGC, Adeps, buitenschools...) en daarvan een bewijs voorleggen (attest van de club, van de vereniging, van de VGC, van ADEPS, van de school).
  • De sportactiviteit beoefenen op het grondgebied van de gemeente of elders

* Een sportclub is een geheel van personen (minstens 10) van wie de inschrijving in eenzelfde vereniging, of het nu een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk is, op elk moment kan worden bewezen aan het college van burgemeester en schepenen en waarvoor minstens één persoon de verantwoordelijkheid op zich neemt en als dusdanig bekend is bij het gemeentebestuur van Etterbeek.

HOE KAN IK DE SPORTCHEQUE KRIJGEN?

De jongere (of zijn wettelijke vertegenwoordiger als het om een minderjarige gaat) dient een aanvraag in aan de hand van het onlineformulier of aan het snelloket. Dat formulier wordt dan aan de dienst Premies & subsidies bezorgd, die de aanvraag administratief behandelt.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • De aanvraag van de sportcheques moet worden ingediend binnen het sportseizoen waarin de bijdrage werd betaald (1 september tot 30 juni).
  • Het betalingsbewijs moet bij de aanvraag worden gevoegd (rekeninguittreksel).
  • De betalingen worden uitgevoerd vanaf januari van het lopende seizoen.
  • De sportcheque word toegekend binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten.