Wettelijke vermeldingen

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van het gemeentebestuur van Etterbeek en vallen onder de Belgische en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld, is de houder van de bijhorende rechten de eigenaar of de beheerder van deze website. Het gebruik ervan is onderworpen aan een reeks voorwaarden die volledig op deze site kunnen worden geraadpleegd. Wij vragen jou om die aandachtig te lezen voordat je verder surft op deze website. Door deze website te gebruiken, verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden

1. Voorstelling – Bestaansreden van de website

De website van de gemeente Etterbeek is een informatie- en communicatiemiddel dat bestemd is voor de inwoners van Etterbeek en voor alle andere mensen die, privé of beroepsmatig, geïnteresseerd zijn in de gemeentelijke actualiteit, evenementen en diensten die op het grondgebied van Etterbeek worden aangeboden. Het is een elektronisch platform ten dienste van de burger en heeft tot doel zijn bezoekers in staat te stellen zoveel mogelijk administratieve stappen online uit te voeren.

De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is van algemene aard. Ze is niet gericht op een specifieke of persoonlijke situatie en kan dus niet worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker. Voor persoonlijk of specifiek advies kan je contact op nemen met de bevoegde dienst van het gemeentebestuur, die alles in het werk zal stellen om jou te helpen.

De informatie en documenten die op deze website beschikbaar worden gesteld kunnen ook niet worden beschouwd als een authentieke weergave van officieel goedgekeurde teksten. Alleen de officiële teksten, die worden gepubliceerd in overeenstemming met artikels 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet (NWG), hebben authenticiteitswaarde alsook andere documenten die op basis van een specifieke wetgeving werden opgesteld. In geval van verschillen tussen de elektronische versie en de officiële gedrukte tekst heeft de gedrukte tekst, die wordt bekendgemaakt door middel van aanplakking (art. 114 van de NWG) en is opgenomen in het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad, voorrang.

2. Gegevens

Eigenaar

Gemeentebestuur van Etterbeek

Kazernenlaan 31/1 – 1040 Etterbeek

02 627 21 11

info@etterbeek.brussels

Ondernemingsnummer: 0207 365 610

Toezichthoudende overheid: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verantwoordelijke uitgever

College van burgemeester en schepenen

Gemeentebestuur van Etterbeek

Kazernenlaan 31/1 – 1040 Etterbeek

02 627 21 11

info@etterbeek.brussels

Ontwikkeling en hosting

Caravane Media

Kazernenlaan 45 – 1040 Etterbeek

info@caravanemedia.com

 

In geval van technische problemen, als je foutieve informatie opmerkt of als je opmerkingen of suggesties hebt in verband met de inhoud of de weergave van deze website, kan je contact opnemen met de dienst Communicatie van de gemeente op het nummer 02 627 23 29 of via e-mail naar communicatie@etterbeek.brussels.

3. Vertrouwelijkheidsbeleid

Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Belgische wet van 30 juli 2018 en de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gemeentebestuur van Etterbeek behoudt zich het recht voor om zijn vertrouwelijkheidsbeleid aan te passen in overeenstemming met de evolutie van de wetgeving en de verwerking van persoonsgegevens.

3.1 Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Die kleine computerbestanden, ook wel “tracers” genoemd, maken het mogelijk om het gedrag van de gebruikers tijdens hun bezoek te analyseren voor statistische doeleinden en om hun ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door de navigatie op de website te optimaliseren of door bepaalde parameters met betrekking tot de voorkeuren van de gebruikers aan te passen.

Het is niet mogelijk om jou aan de hand van die cookies te identificeren. De cookies zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens en zullen nooit worden gebruikt voor profilering.

Wanneer deze website wordt geopend, verschijnt er automatisch een informatiebanner om de bezoekers te informeren over de aanwezigheid van deze cookies en om hun toestemming te krijgen voor het gebruik. Bezoekers kunnen zich hiertegen verzetten door op “weigeren” te klikken, maar het is mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website in dat geval niet meer optimaal worden uitgevoerd.

3.2 Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de eigenaar van deze website bepaalde persoonsgegevens moet verwerken, met name die waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

3.2.1 Soort gegevens en manier waarop ze worden verzameld

De gegevens die op deze website worden verzameld worden verzameld met de stilzwijgende toestemming van de betrokken personen, op hun initiatief tijdens acties of administratieve stappen die zij zelf ondernemen. Het kan bijvoorbeeld gaan over het maken van een online afspraak, het opvragen van een document of een uittreksel van een administratieve akte, het aanvragen van een premie, een sollicitatie, de inschrijving voor een activiteit, enzovoort. Deze gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de identiteit, de staat of de burgerlijke staat van de betrokkenen: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres), enzovoort.

3.2.2 Gebruik en delen van de gegevens

Het hoofddoel van de gegevens die op deze website worden verzameld is om het gemeentebestuur in staat te stellen te reageren op de vragen waarvoor de gegevens werden verstrekt. Aangezien het verkrijgen van die gegevens van essentieel belang is voor de gemeente om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, kan zij dit juist doeltreffend doen omdat de betrokkenen ermee hebben ingestemd deze gegevens te verstrekken.

Naast de verwerking van de specifieke vragen waarop zij betrekking hebben, kunnen deze gegevens door het gemeentebestuur ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Productie van (algemene en anonieme) statistieken, bijvoorbeeld om een totaalbeeld te krijgen en om bepaalde tendensen op lokaal niveau vast te stellen binnen een aantal domeinen die verband houden met de bevolking (demografie, economie, enzovoort);
 • Proactieve communicatie van nieuwe informatie over een bepaald onderwerp aan personen die bij het verstrekken van hun gegevens hebben laten weten daarin geïnteresseerd te zijn (bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een activiteit die de gemeente organiseert).

De gegevens die op deze website worden verzameld worden enkel intern gedeeld onder bepaalde medewerkers van het gemeentebestuur in het kader van hun opdrachten. In bepaalde gevallen die voorzien zijn in de wet kunnen ze ook met andere overheden worden gedeeld.

3.2.3 Bewaren van gegevens

Het gemeentebestuur is verplicht alle correspondentie van zijn website en de daarin opgenomen formulieren te bewaren, onverminderd de rechten en plichten die de wet en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voorschrijven. In overeenstemming met het wettelijk kader betreffende archivering wordt elk dossier dat via de website bij het gemeentebestuur wordt ingediend eveneens bewaard gedurende de administratieve gebruikstermijn, die varieert naargelang de behandelde materie.

3.2.4 Rechten van de betrokkene

De volledige definitie van deze rechten is te raadplegen in de officiële tekst betreffende de AVG. Sommige daarvan zijn alleen van toepassing afhankelijk van de juridische basis van de verwerking en/of kunnen onderworpen zijn aan beperkingen die zijn bepaald door de AVG of door de wet van 30 juli 2018. Er wordt rekening mee gehouden bij de verwerking van die aanvragen.

 • Recht om zijn toestemming in te trekken (Artikel 7 – § 3 van de AVG) Wanneer de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 • Recht van inzage (Artikel 15 van de AVG) De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de informatie in verband met de gegevens, de verwerking en de andere rechten die kunnen worden uitgeoefend.
 • Recht van rectificatie (Artikel 16 van de AVG)
  De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing (of “recht op vergetelheid” – Artikel 17 van de AVG)
  In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht van de verwerkingsverantwoordelijke wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de AVG)
  In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of om bepaalde welomschreven redenen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 van de AVG)
  In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en heeft hij het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar (Artikel 21 van de AVG)
  In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering.
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (Artikel 22 van de AVG)
  In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.
3.2.5 Functionaris voor gegevensbescherming

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en waarbij de verwerking onderworpen is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wordt uitgevoerd door het gemeentebestuur van Etterbeek kan zich tot de functionaris voor gegevensbescherming wenden voor vragen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten die hem worden toegekend door de AVG.

De functionaris voor gegevensbescherming kan ook worden gecontacteerd om een schending van persoonsgegevens te melden of om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door het gemeentebestuur.

Functionaris voor gegevensbescherming

Gemeentebestuur van Etterbeek

Kazernenlaan 31 – 1040 Etterbeek

02 627 25 04

dpo@etterbeek.brussels

3.2.6 Uitoefening van de rechten en beroep

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, kan de betrokkene een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben een inbreuk vormt op de AVG.

Iedereen die een klacht wil indienen moet zich richten tot de Belgische toezichthoudende autoriteit of een andere toezichthoudende autoriteit naargelang zijn verblijfplaats, de plaats waar hij werkt of de plaats waar de inbreuk zou zijn gepleegd.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
02 274 48 00 – 02 274 48 35 – contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

4. Toegankelijkheidsverklaring

 

 


De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om de informatie in verband met de wettelijke vermeldingen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeven en om welke reden dan ook. Deze versie van de informatie werd aangepast op 8 maart 2021.