Reglement voor de toekenning van gemeentelijke sportcheques om de toegang tot sport voor Etterbeekse jongeren te bevorderen

Artikel 1: Voorwerp van dit reglement

De gemeente Etterbeek wil sport promoten bij jongeren van 5 tot en met 18 jaar en kent daarom sportcheques ter waarde van 50 euro toe per begunstigde die beantwoordt aan de onderstaande voorwaarden.

Artikel 2: Aard van de financiële bijdrage en kenmerken

Onder “sportcheques” verstaat men elke financiële bijdrage van een nominaal bedrag van 50 euro om Etterbeekse gezinnen en jongeren rechtstreeks te helpen. Die bijdrage is bedoeld om de beoefening van sport in clubverband en sportdiversifiëring (sport voor iedereen, sport als vrijetijdsbesteding, sport als ontdekking, sport voor personen met een handicap, elitesport...) te promoten.

Artikel 3: Voorwaarden voor de toekenning van de sportcheques

De sportcheque wordt uit principe slechts een keer per schooljaar toegekend.

Het aanvraagformulier voor de sportcheques moet ingevuld en ondertekend worden door de betrokkene of door zijn wettelijke vertegenwoordiger als hij minderjarig is. De aanvraag moet ingediend worden tijdens het schooljaar waarin de bijdrage werd betaald.

De potentiële begunstigde moet op het moment dat de aanvraag wordt ingediend beantwoorden aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • Tussen 5 en 18 jaar oud zijn;
  • Gedomicilieerd zijn in Etterbeek;
  • Ingeschreven zijn in een sportclub die erkend wordt door een sportfederatie;
  • Beantwoorden aan de volgende inkomensvoorwaarden: het belastbare inkomen in België van het gezin waarin de jongere gedomicilieerd is mag de volgende maximumbedragen, zoals vastgelegd als financiële voorwaarden voor de hulp bij de aankoop van een woning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet overschrijden (referte index 2019):
Artikel 4: Procedure

§1. De aanvraag van de sportcheques moet worden ingediend bij de dienst Sport of bij de dienst Jeugd van de gemeente Etterbeek, met uitsluiting van elke andere gemeentedienst. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag van de sportcheques worden ingediend binnen het sportjaar waarin de bijdrage werd betaald (september tot juni).

Elk dossier moet volledig zijn. De kopieën moeten worden gemaakt voordat het dossier wordt ingediend.

Dat dossier moet hetzij per post naar de dienst Sport of de dienst Jeugd van het gemeentebestuur van Etterbeek verstuurd worden (Oudergemlaan 115 in 1040 Etterbeek), hetzij via naar e-mail naar sport@etterbeek.be verstuurd worden, hetzij afgegeven worden aan het snelloket van het gemeentebestuur.

Zo niet, dan kan de cheque niet worden toegekend.

§2. De dienst Sport en de dienst Jeugd, die gemachtigd werden door het college, onderzoeken de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de grondvoorwaarden van de aanvraag voor de toekenning van de sportcheques op basis van de volgende bewijsstukken:

  • Het aanvraagformulier voor de sportcheques, ingevuld en ondertekend door de betrokkene of door zijn wettelijke vertegenwoordiger als hij minderjarig is;
  • Het deelnameattest ingevuld door de vertegenwoordiger van de club waarbij de jongere is aangesloten;
  • Een recent attest van gezinssamenstelling (gratis uitgereikt op de dienst Bevolking van de gemeente Etterbeek waar de jongere gedomicilieerd is);
  • Het recentste aanslagbiljet;
  • Het bewijs van betaling van de bijdrage aan de sportclub.
Artikel 5: Uitsluiting

Het college kan beslissen om de sportcheque niet toe te kennen als er een valse verklaring of een vals attest werd ingediend.

Artikel 6: Betaling

De dienst Sport of de dienst Jeugd stort een bedrag van 50 euro op de bankrekening die vermeld is op het aanvraagformulier.

De betalingen worden uitsluitend uitgevoerd per overschrijving op een bankrekening.

Artikel 7: Budget

De toepassing van onderhavig reglement is onderworpen aan de inschrijving van de nodige kredieten in de begroting.

De sportcheques worden uitgereikt ten bedrage van het toegekende budget.

Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt de datum waarop het volledige dossier werd ingediend als toekenningscriterium gebruikt.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Het onderhavige reglement treedt in werking op 23 december 2019.

Thématique