Subsidie jeugd projecten

Contenu

WIE ?

De gemeente Etterbeek wil projectdragers steunen die met en voor jongeren (12-25 jaar) werken door hen voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen.

WAT?

Tijdens deze editie wil de gemeente projecten in de kijker zetten die inspelen op de klimaatbezorgdheid van Etterbeekse jongeren, ongeacht het actiedomein (socio-educatief, economisch, cultureel, enzovoort), met uitzondering van ruimtelijke ordening.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Projectdragers die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:

  • Jeugdbewegingen of jeugdverenigingen;
  • Verenigingen zonder winstoogmerk;
  • Feitelijke verenigingen met een sociaal, educatief, cultureel oogmerk;
  • Rechtspersonen die actief zijn binnen het domein van jeugdbeleid.

Zij moeten hun maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in Etterbeek hebben of minstens hun verankering in Etterbeek aantonen, bijvoorbeeld op basis van een afdeling in de gemeente.

Het project moet uitzonderlijk zijn en ontwikkeld worden in Etterbeek.

Als voor het project al andere subsidieaanvragen zijn ingediend, maar je voor de uitvoering van het project extra middelen wenst te ontvangen, gelieve dit op het formulier te vermelden.

Dossiers die niet correct werden ingevuld of die werden ingediend na de deadline die wordt vermeld in de projectoproep worden als niet-ontvankelijk beschouwd.

HOE KAN IK DE SUBSIDIE KRIJGEN?

De aanvraag moet worden ingediend bij de dienst Jeugd.

Om de financiële tussenkomst van de gemeente aan te vragen, moet de aanvrager het kandidatuurformulier dat bij deze projectoproep is gevoegd correct invullen. Dat formulier bevat:

  1. algemene gegevens in verband met de aanvrager
  2. informatie over het project
  3. de budgetraming voor de uitvoering van het project

Vervolgens bezorgt de aanvrager het formulier aan het gemeentebestuur via e-mail of per aangetekend schrijven (Gemeente Etterbeek – Dienst Jeugd, Kazernenlaan 31/1, 1040 Etterbeek).

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Deadline voor de indiening van de dossiers: 30 november 2022