Subsidiereglement om projectdragers te steunen die met en voor jongeren werken.

Aard van de subsidie

Dit reglement bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van subsidies aan projectdragers die met en voor jongeren (12-25 jaar) werken en die activiteiten organiseren voor die doelgroep.

Voorwaarden

De projectdragers zijn:

 • Jeugdbewegingen of jeugdverenigingen;
 • Verenigingen zonder winstoogmerk;
 • Feitelijke verenigingen met een sociaal, educatief, cultureel oogmerk;
 • Rechtspersonen die actief zijn binnen het domein van jeugdbeleid;
 • Rechtspersonen die worden ondersteund door een door de gemeente erkende instelling.

Zij moeten hun maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in Etterbeek hebben of minstens hun verankering of het bestaan van een afdeling in de gemeente Etterbeek aantonen. Het project moet ontwikkeld worden in Etterbeek. Commerciële organisaties worden uitgesloten.

Behalve de bepalingen uit dit reglement worden er in een projectoproep die de gemeente publiceert ook specifieke criteria vermeld waarmee rekening wordt gehouden bij het onderzoeken van de dossiers (prioritaire thema's, maximumbedrag van de subsidie, enzovoort).

Dossiers die niet correct werden ingevuld of die werden ingediend na de deadline die wordt vermeld in de projectoproep worden als niet-ontvankelijk beschouwd.

Procedure voor de indiening van de dossiers

De projectdragers uit artikel 2 van dit reglement hebben de mogelijkheid om een subsidieaanvraagdossier in te dienen naar aanleiding van de projectoproep die de gemeente publiceert via de gemeentelijke website en/of in het gemeenteblad. In die projectoproep worden de selectiecriteria vermeld.

Het kandidatuurformulier dat bij de projectoproep is gevoegd moet volledig worden ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur voor de deadline die wordt vermeld in de projectoproep. Dat kan via e-mail naar het adres vermeld op het formulier of per aangetekend schrijven naar het gemeentebestuur, waarvan het adres wordt vermeld op het formulier.

Als de projectdragers uit artikel 2 van dit reglement tijdens het begrotingsjaar voorafgaand aan de projectoproep andere subsidies krijgen of hebben gekregen, dan moeten zij dat vermelden op het formulier.

Selectieprocedure voor de projecten

De dossiers worden onderzocht door een adviescommissie die bestaat uit:

 • Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor Jeugd of een van zijn vertegenwoordigers,
 • Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor Onderwijs of een van zijn vertegenwoordigers,
 • Een lid van de dienst Jeugd,
 • Een extern lid dat werd geselecteerd op basis van een kandidatuur en dat professioneel actief is binnen het domein van jeugd of onderwijs;
 • Een lid van de jeugdraad.

In geen geval mag een lid van de adviescommissie lid zijn van een vereniging, van welke vorm ook, die een subsidie aanvraagt.

De adviescommissie houdt rekening met de volgende criteria:

 • De doelgroep van de aangeboden activiteiten of acties
 • Het feit of de projectdrager al dan niet in aanmerking komt
 • Het naleven van het thema
 • Het speciale/originele karakter van het project
 • Het percentage van het gevraagde materiaal
 • De link tussen het voorgestelde budget en het project
 • De financiële aanvulling op een eerste financiering

De adviescommissie legt gemotiveerde voorstellen voor de toekenning van subsidies voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de toekenning van de subsidies die het goedkeurt of indien nodig wijzigt en dat op basis van het advies van de adviescommissie uit paragraaf 1. Het college kan ook voorwaarden voor de toekenning van de subsidie opleggen (bijvoorbeeld: bevestiging van voorafgaande samenwerking...). Vervolgens neemt de gemeenteraad een beslissing over de toekenning van de subsidies.

De bedragen die door de toegekende subsidies van het college van burgemeester en schepenen in aanmerking zijn genomen, kunnen op geen enkel moment het voorwerp uitmaken van een andere subsidie.

Procedure voor de uitbetaling van de subsidie

Met het oog op de uitbetaling van de subsidie moet de begunstigde van de subsidie de nodige stukken en bewijsstukken voor het dossier aan de gemeente bezorgen in overeenstemming met de bepalingen uit het gemeentelijke reglement van 18 september 2017 betreffende de toekenning van subsidies.

De gemeente Etterbeek heeft de mogelijkheid om de toegekende subsidies terug te vorderen in het geval dat het project niet of niet volledig wordt uitgevoerd, in het geval dat de subsidies niet worden gebruikt om het doel te bereiken waarvoor de projectbeheerder zich heeft geëngageerd, in geval van een dubbele subsidiëring of in de andere gevallen voorzien in het gemeentelijke reglement van 18 september 2017 betreffende de toekenning van subsidies.

Communicatie

Op alle reclame of publicaties in verband met de uitvoering van het project moet het logo van de gemeente Etterbeek worden afgebeeld met de vermelding “Met de steun van de gemeente Etterbeek”.

Geschillen

Alle interpretatiegeschillen met betrekking tot deze bepalingen worden ter beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Thématique