Terugbetaling opcentiemen

Contenu

WIE?

Gezinnen(eigenaars) die zich in Etterbeek vestigen. Deze maatregel is van toepassing op alle onroerende goederen die werden gekocht of gebouwd in Etterbeek tot 31 december 2025. De premie is geldig gedurende een periode van maximaal vijf jaar en biedt de mogelijkheid om 50% van de bedragen die door de gemeente worden geheven terug te krijgen. Eigenaars die ook in hun woning wonen kunnen aan de gemeente een terugbetaling van 50% van de gemeentelijke opcentiemen vragen die worden geheven in het kader van de berekening van hun onroerende voorheffing en dat tijdens de eerste vijf jaar.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

De aanvragers moeten:

  • Een belastbaar inkomen hebben van minder dan 62.000 euro (wordt in januari van elk jaar geïndexeerd), vermeerderd met 2.500 euro per persoon die ten laste is van het gezin.
  • In de desbetreffende woning wonen tijden het jaar (de jaren) waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd.
  • Je moet de eerste aanvraag indienen binnen vijf maanden volgend op de verzendingsdatum van het eerste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar dat volgt op de aankoop of het einde van de bouw van de woning. De aanvraag kan vervolgens elk jaar opnieuw worden ingediend tijdens de referentieperiode.
  • Bewijzen dat zij geen enkel ander eigendom bezitten waarvan het kadastraal inkomen hoger is dan 745 euro.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug.