Verslag van de infovergadering over de aankoop van de ING-sitedoor de Verenigde Staten

Verslag van de infovergadering over de aankoop van de ING-sitedoor de Verenigde Staten

Description

Op maandag 30 januari werden de buurtbewoners van de Sint-Michielswarande uitgenodigd voor een infovergadering op initiatief van de gemeente.

Afbeelding
Inhoud

Op maandag 30 januari heeft een openbare vergadering plaatsgevonden over de aankoop van de ING-site in de Sint-Michielswarande door de Verenigde Staten. 200 inwoners waren aanwezig in de lokalen van het college Saint-Michel Etterbeek.

Dit is de belangrijkste informatie die werd meegedeeld tijdens de vergadering:

In Etterbeek blijft burgerparticipatie een prioriteit. Daarom zullen de inwoners tijdens het volledig proces betrokken worden bij het stadpunt dat de gemeente zal innemen wanneer de officiële gesprekken met de Amerikaanse ambassade worden opgestart.

We herhalen nog eens dat er tot op heden geen officiële vraag is gekomen en geen vergunningsaanvraag is ingediend in het kader van dit dossier.

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden die tijdens de bijeenkomst werden geuit, zal de gemeente de ambassade niet vragen de dichtheid van het terrein in de Pater de Dekenstraat en de Grote Haagstraat te verhogen.  Anderzijds zullen de volgende eisen geformaliseerd worden:

  • De rust, toegankelijkheid en woonkwaliteit van de wijk behouden door de veiligheidsmaatregelen zo te organiseren dat zij het dagelijks leven van de bewoners niet belemmeren.
  • Een grote renovatie van het park eisen op kosten van de ambassade.
  • Aanleg van een voetgangers- en fietspad tussen de Stationstraat en het bovenste deel van de Pater de Dekenstraat (vlak bij de rotonde die naar Thieffry leidt) om de stedelijke breuklijn tussen het hoger gelegen en het lager gelegen deel van de site op te heffen.
  • Renovatie van het sportgedeelte van het park, in samenwerking met REDVECO, eigenaar van dit gedeelte van de Sint-Michielswarande.
  • Zorgen voor kwaliteitsvolle verlichting om de gezelligheid en de veiligheid van de site te garanderen.
  • In de wetenschap dat het concrete project pas aan het eind van het decennium voltooid zal zijn, eisen dat de ING-site, nadat ze niet meer wordt gebruikt, niet wordt verlaten en dat ze op kosten van de ambassade wordt bewaakt of tussentijds tijdelijk wordt gebruikt.

Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de voorschriften van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De gemeente zal deze eisen doorgeven aan de ambassade.

Enkele elementen in verband met de indeling van de site:

De site biedt plaats aan 60.000 m² kantoren op een terrein van 4 hectare, inclusief groene ruimten, speeltuinen en sportterreinen.

De door de gemeente beheerde speeltuin blijft behouden: het project heeft er geen invloed op.

Het Brussels Gewest heeft al een standpunt ingenomen ten gunste van dit project voor de bouw van een nieuwe Amerikaanse ambassade.

De burgemeester heeft aangegeven dat de gemeente in dit stadium geen beslissing zal nemen. De reden hiervoor is dat enerzijds nog geen project is ingediend en anderzijds geen overleg met de inwoners is georganiseerd.

Het Gewest zal moeten beslissen of de vergunning wordt uitgereikt. De gemeente heeft geen beslissingsbevoegdheid, alleen de bevoegdheid om advies uit te brengen.

De bestemmingswijziging van de site en de gegarandeerde belastingvrijstelling voor de toekomstige gebruiker zullen leiden tot een jaarlijks inkomstenverlies van naar schatting 2 miljoen euro voor de begroting van Etterbeek, nog afgezien van de gevolgen op het vlak van de handhaving van de dode hand (geen kadastrale inkomsten, geen bijkomende personenbelasting, geen bewoners) en de aanzienlijke stijging van de kosten voor politietoezicht.

Mobiliteit en veiligheid van de burgers

Tijdens de vergadering werden ook andere kwesties besproken. De gevolgen van het project voor het verkeer en de veiligheid in de wijk, bijvoorbeeld, de duur van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de bewoners.

Aangezien er in dit stadium nog geen project is ingediend, is het voorbarig om daarop te reageren. In naam van het college heeft de burgemeester beloofd om de inwoners op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het dossier en ervoor te zorgen dat hun rechten worden gerespecteerd en hun stem wordt gehoord bij de toekomstige ontwikkelingen.