Reglement houdende de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan Etterbeekse sportclubs

 

Binnen de limieten van de begrotingskredieten kan het college van burgemeester en schepenen jaarlijkse subsidies toekennen aan de Etterbeekse sportclubs:

 1. een subsidie kan worden toegekend aan een club of vereniging van clubs op basis van een project met een of meerdere sportevenementen die worden georganiseerd door de clubs of de vereniging van clubs. Die subsidie is vastgelegd op 1.000 euro en kan worden herzien door het college van burgemeester en schepenen in functie van de kredieten uit de gemeentebegroting. Als die subsidie niet wordt toegekend, wordt ze opgenomen in de algemene verdeling. De club of vereniging waarvan het project werd gekozen kan tijdens de volgende twee jaar geen projecten meer voorstellen.                                          
 2. Het saldo van het krediet wordt verdeeld op basis van het aantal leden verdeeld in 4/4:
  • ¼ voor de erkende clubs in categorieën A, B, C, D
  • ¼ voor de erkende clubs in categorieën A, B, C
  • ¼ voor de erkende clubs in categorieën A, B
  • ¼ voor de erkende clubs in categorie A
 3. De clubs uit categorie E komen niet in aanmerking voor de verdeling van de subsidies. Zij kunnen echter wel materiële voordelen krijgen van het college van burgemeester en schepenen.

 

De subsidie wordt overgeschreven op de postrekening of bankrekening van de sportclub.

 

Als onjuiste gegevens werden verstrekt of als de club onsportief gedrag stelt of de voorschriften van de gemeente niet naleeft, kan het college van burgemeester en schepenen de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekend subsidie eisen en de club tijdelijk of definitief uitsluiten van elke andere subsidie.

 

Alle gevraagde bewijsstukken en inlichtingen die noodzakelijk worden geacht voor de berekening van de subsidie moeten aan het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd op hetzelfde moment als de subsidieaanvraag.

 

Om de subsidies te kunnen krijgen, moet de club het aanvraagformulier correct invullen en indienen, samen met de volgende documenten:

 • de ledenlijst met vermelding van hun adres, geboortedatum en licentienummer;
 • de rekening van inkomsten en uitgaven;
 • een activiteitenverslag;
 • de eventuele projecten voor het komende jaar;
 • het attest van aansluiting bij een federatie.

 

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kunnen toch door het college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd op basis van een gedetailleerd dossier dat door de verzoekende club of op initiatief van de schepen van Sport wordt ingediend.

 

Dit reglement vernietigt en vervangt alle vorige bepalingen uit reglementen.

Thématique