Reglement – premies voor de installatie en het onderhoud van een preventie-en beveiligingssysteem tegen de risico’s van agressie en diefstal voor handelszaken en lokalen waar een vrij beroep wordt uitgeoefend

 

Binnen de grenzen van het budget dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad, kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen aan handelaars en de beoefenaars van een vrij beroep voor de installatie en de bijdragekosten van een systeem voor preventie en beveiliging van handelszaken en lokalen waar een vrij beroep wordt uitgeoefend geïnstalleerd door reen bedrijf dat wordt erkend door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De premie wordt enkel uitbetaald aan de handelaar of de beoefenaar van een vrij beroep die hiervoor een investering heeft gemaakt.

 

Onder “preventie- en beveiligingssysteem” verstaat men een dienst die handelaars rechtstreeks in verbinding stelt met een erkende alarmcentrale. De oproep gaat eerst naar de alarmcentrale.  In geval van een oproep naar aanleiding van een geval van agressie kan de operator via dit systeem geluid en beeld krijgen van de plaats waar de oproep vandaan komt en is het de operator die de dispatching van de politiezone Montgomery contacteert.

Onder “premie” verstaat men een percentage van de voorgeschoten kosten voor de aankoop en installatie van het preventie- en beveiligingssysteem en een percentage van de vergoeding voor onderhoud en controle van het systeem.

Onder “handelszaak” en “lokalen waar vrije beroepen worden uitgeoefend” verstaat men elke plaats waar respectievelijk een handelsactiviteit of een vrij beroep wordt uitgeoefend, waarvan de oppervlakte toegankelijk is voor het publiek en die gelegen is op het grondgebied van de gemeente Etterbeek.

Onder “handelsactiviteit” verstaat men een activiteit die de aankoop en verkoop van goederen en het verlenen van diensten inhoudt.

Onder “vrij beroep” wordt verstaan een beroep dat wordt uitgeoefend door personen die een in hun beroep erkend diploma (doorgaans van het hoger onderwijs) hebben behaald, die gebonden zijn door een deontologische code en onderworpen zijn aan de controle van beroepsorganisaties.

Onder “installatiekosten” verstaat men de basiskosten voor de installatie. Een waarborgsom geldt bijvoorbeeld niet als installatiekost.

Onder “bijdrage” verstaat men de basisbijdrage.

 

Het doel van de premie bestaat erin handelaars en vrijberoepsbeoefenaars aan te moedigen om respectievelijk in hun handelszaken en lokalen een systeem te installeren waarmee ze doeltreffend kunnen optreden tegen gevallen van agressie en diefstal.

 

Het systeem voor de preventie en beveiliging van handelszaken en lokalen waar een vrij beroep wordt uitgeoefend tegen het risico op agressie en diefstal moet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, met name de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gepubliceerd in het Staatsblad van 31 mei 2007). De Camerawet is van toepassing op de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s voor bewakings- en controledoeleinden.

 

De premie bedraagt 25% van de installatiekosten met een plafond van 250 euro en 50 % van de bijdrage met een plafond van 50 euro/maand; de premies voor de bijdragen worden toegekend gedurende 6 maanden.

Deze bedragen worden berekend per handelszaak of per lokaal waar een vrij beroep wordt uitgeoefend.

Als meerdere handelaars of vrijberoepsbeoefenaars verzameld zijn in eenzelfde zaak wordt één enkele premie toegekend.

Deze premie wordt betaald:

 • wat de installatiekosten betreft, na ontvangst van de documenten bedoeld in artikel 6;
 • wat de bijdrage betreft, eenmaal per jaar, op het einde van de periode in kwestie, en na ontvangst van de documenten bedoeld in artikel 6.

 

De administratieve procedure voor de toekenning van de premie is de volgende:

De dienst Preventie voert de administratieve controle van de dossiers uit. De toekenning van de premies gebe urt in chronologische volgorde van indiening van de aanvragen (datum van ontvangst van de mail of van de brief in voorkomend geval).

De aanvragen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

ingediend zijn door de handelaar of de zaakvoerder of door de vrijberoepsbeoefenaar binnen zes maanden na de installatie van het systeem bedoeld in artikel 2, §1.

verstuurd zijn via e-mail primes-premies@etterbeek.be of met de post naar het gemeentebestuur - Beheer van de gemeentelijke premies, Kazernenlaan 31/1 in 1040 Brussel. U ontvangt in beide gevallen binnen 72 uur een ontvangstbevestiging met een uniek dossiernummer.

betrekking hebben op werkzaamheden die uitgevoerd werden in een bepaalde handelszaak of in lokalen waar het vrij beroep wordt uitgeoefend.

de kopie van de factuur van de aankoop en de installatie van het materiaal bezorgen als bewijs dat de werkzaamheden werden uitgevoerd. De factuur moet de volgende informatie vermelden: de datum, de plaats waar de werkzaamheden werden uitgevoerd en de naam van de persoon die de investering heeft gedaan.

de kopie van de factuur van de betaling van de abonnementsbijdrage bezorgen.

een bewijs van betaling van de facturen bezorgen.

een diefstalpreventieadviseur, erkend door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, een controlebezoek laten uitvoeren om na te gaan of de werkzaamheden daadwerkelijk werden uitgevoerd, conform zijn en pertinent zijn. De diefstalpreventieadviseur zal contact opnemen met de aanvrager na ontvangst van zijn premieaanvraag om een controlebezoek te plannen.

  De dienst Preventie geeft een positief of een negatief advies voor de toekenning van de premie op basis van de stukken die de aanvrager heeft ingediend. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de toekenning van de premie. Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

  De aanvrager van de premie wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. Een weigering moet gemotiveerd worden.

   

  In geval van verbreking van het contract dat de handelaar of de vrijberoepsbeoefenaar verbindt aan de aannemersonderneming moet hij het gemeentebestuur p/a beheer van de gemeentelijke premies daarvan op de hoogte brengen volgens de voorwaarden uit artikel 6 met vermelding van zijn unieke dossiernummer.

  Premies die uitbetaald werden op basis van een frauduleuze aanvraag worden teruggevorderd afgezien van een eventuele gerechtelijke vervolging.

   

  Dit reglement loopt ten einde op 31 december 2025.

  Het is enkel toepasbaar voor aanvragen die ingediend worden tijdens deze periode.