Reglement voor socio-culturele projecten binnen het Nederlandstalige cultuurbeleid

Preambule:

Definities van de gebruikte termen:

 • De gemeenteraad is de gemeenteraad van de gemeente Etterbeek.
 • Het college is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek.
 • De regiegroep houdt de regie van het lokaal cultuurbeleid in handen en vormt de kern van de cultuurraad zoals beschreven in het huishoudelijk reglement van de Nederlandstalige cultuurraad Etterbeek.
 • Het BKO (beroepskrachtenoverleg) is het overleg van beroepskrachten van de structurele partners van het lokaal cultuurbeleid in Etterbeek.
 • Een Nederlandstalige organisatie is een organisatie waarvan de voertaal het Nederlands is en/of die erkend wordt door de Vlaamse overheid of de VGC voor haar werking.

Doel van het reglement

Het doel van dit reglement is het ondersteunen van socio-culturele projecten met een link met het Nederlandstalige cultuurbeleid in Etterbeek. Dit zijn projecten die bijdragen aan het samenleven in de gemeente.

Wie komt in aanmerking?

Dit reglement richt zich tot

 • Verenigingen, organisaties en bewonerscollectieven die actief zijn in Etterbeek
 • Inwoners van Etterbeek

Voorwaarden

Projecten die in aanmerking komen tot ondersteuning kunnen aantonen dat het Nederlands een volwaardige plek neemt in de communicatie en het verloop. Van projecten die worden georganiseerd door een Nederlandstalige organisatie of in samenwerking met een Nederlandstalige organisatie wordt aangenomen dat dit het geval is.

Enkel projecten die open zijn voor het publiek en zich (grotendeels) in de vrijetijd afspelen, komen in aanmerking voor ondersteuning.

Projecten moeten aantonen op welke manier ze aansluiten bij de doelstellingen van het lokaal cultuurbeleidsplan en volgens de prioriteiten bepaald in het jaarlijkse actieplan.

Het project waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt geacht gerealiseerd te zijn binnen de 6 maanden na goedkeuring door het college.

Procedure

Aanvraag:

 • De aanvraag wordt ingediend ten laatste 10 weken voor aanvang van het project.
 • De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via een daarvoor bestemd formulier waarin het project inhoudelijk en financieel wordt toegelicht.

Beoordeling:

 • De dienst Nederlandstalige aangelegenheden controleert elke aanvraag op ontvankelijkheid
 • Elke ontvankelijk verklaarde aanvraag wordt besproken door het BKO volgens de hiervoor vastgelegde procedure en teruggekoppeld naar de regiegroep-cultuurraad.

Beslissing:

 • Het college neemt binnen de 60 dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing over het toekennen van gevraagde ondersteuning.
 • De beslissing van het college wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager en de regiegroep door de dienst Nederlandstalige aangelegenheden.

Uitbetaling:

 • De uitbetaling van het toegekende bedrag gebeurt door het gemeentebestuur na afloop van het project en na het indienen van de stukken vermeld onder art.6. op het bankrekeningnummer dat is meegedeeld door de aanvrager.

Bedrag

Het toegekende bedrag wordt bepaald op basis van de mate waarin het project aansluit bij de doelstellingen van het lokaal cultuurbeleidsplan, de ingediende begroting en onder voorbehoud van de beschikbare budgetten. Per project kan maximum €2500 toegekend worden.

Controle

De dienst Nederlandstalige aangelegenheden vraagt volgende stukken op ter controle van de besteding van de toegekende subsidie:

 • Eindafrekening van uitgaven en inkomsten van het project
 • Inhoudelijke evaluatie van het project.

Elke organisatie die een ondersteuning ontvangt van de gemeente, is onderhevig aan het reglement betreffende de controle op de toekenning van toelagen.

Bijzondere bepaling

De aanvrager engageert zich om in haar communicatie over het project de ondersteuning van de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden en het logo van de gemeente Etterbeek te vermelden volgens de richtlijnen die bezorgd zullen worden bij de goedkeuring van het project.

Non-discriminatieclausule

De projectdragers verbinden zich ertoe om tijdens hun activiteiten geen enkele vorm van discriminatie te tolereren op grond van geslacht, nationaliteit, ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische kenmerken of sociale afkomst.

Gegevensbescherming

De gegevens die op het formulier worden vermeld worden enkel gebruikt om de aanvragen te verwerken die werden ingediend naar aanleiding van de projectoproep en zullen worden gebruikt om de projecten uit te voeren.

Er worden geen gegevens gedeeld met derden zonder toestemming, die zo nodig gevraagd zal worden.

Projectdragers kunnen hun recht op toegang en verbetering van hun gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar cultuur@etterbeek.brussels  of per brief naar het gemeentebestuur van Etterbeek ter attentie van de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden.

Start van het subsidiereglement

Dit reglement treedt in werking op 15/07/2021

Thématique