Gemeentebelastingen

De dienst Financiën beheert de boekhouding en de begroting van de gemeente. De gemeentekas en de belastingafdeling maken deel uit van de dienst. De gemeentekas centraliseert de inning van de inkomsten die aan de gemeente verschuldigd zijn. De belastingafdeling waakt over de goede uitvoering van de belastingreglementen die worden uitgevaardigd door de gemeenteraad. 

Voor de contante betaling van een belasting (niet ingekohierd) kan je het volgende rekeningnummer gebruiken: 
IBAN: BE54-0910-0014-2697
BIC: GKCCBEBB

Om een belasting te betalen waarvoor een aanslagbiljet werd opgesteld, kan je het volgende rekeningnummer gebruiken:
IBAN: BE10-0971-2152-2004
BIC: GKCCBEBB

Elke belastingplichtige (of zijn vertegenwoordiger) kan bij het college van burgemeester en schepenen een bezwaar indienen tegen een belasting of een belastingverhoging.
Om ontvankelijk te zijn, moet het bezwaarschrift ondertekend en gemotiveerd zijn en schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van drie maanden:

  • vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet;
  • vanaf de datum van kennisgeving van de belasting;
  • vanaf de datum van de contante inning.

Als de voorwaarden worden nageleefd, kunnen bezwaarschriften ook worden ingediend op een duurzame drager (bijvoorbeeld een USB-stick). 

Belangrijk: voor informatie in verband met je belastingaangifte of de toekenning van een btw-nummer, moet je geen contact opnemen met de dienst Financiën van de gemeente, maar met de federale overheidsdienst Financiën (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel / 02 572 57 57 / elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur).