Transparentie

Hier hebben wij alle documenten en informatie verzameld die wij volgens de geldende wetgeving inzake transparantie ter beschikking moeten stellen van het publiek.

Wij geven hieronder ook wat uitleg over de organisatie en de werking van de gemeentelijke overheid en haar belangrijkste organen en een beschrijving van haar bevoegdheden en belangrijkste kenmerken.

De burgemeester wordt gekozen uit de gemeenteraadsleden door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft een heleboel taken:

  • hij zit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet echter de mogelijkheid om het voorzitterschap te delegeren aan een ander raadslid (dat is het geval in Etterbeek).
  • hij ondertekent de reglementen en verordeningen van de raad en van het college van burgemeester en schepenen, de publicaties, de aktes en de officiële briefwisseling van de gemeente.
  • hij vertegenwoordigt de centrale macht op lokaal niveau en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten.
  • hij is ambtenaar van de Burgerlijke Stand (behalve wanneer deze taak gedelegeerd wordt, zoals dit het geval is in Etterbeek) en ziet erop toe dat het register correct wordt bijgehouden.
  • hij oefent de taken van bestuurlijke politie uit en staat aan het hoofd van de politiediensten.

Als volwaardige regering van de gemeente oefent het college haar taken uit op collectieve wijze. Dit komt erop neer dat elk lid hoofdelijk aansprakelijk is voor de beslissingen en akten die uitgevaardigd worden door het college.

De schepenen worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Ze worden gekozen uit de raadsleden die de meerderheid vormen. Het aantal leden van het college wordt net zoals het aantal gemeenteraadsleden bepaald in functie van het aantal inwoners. In Etterbeek telt het college acht schepenen plus de burgemeester. De politieke fracties van de meerderheid overleggen over de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het college.

Het college komt een keer per week samen. De zittingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris (de hoogste ambtenaar van het gemeentebestuur) woont de zittingen bij. De gemeentesecretaris ziet toe op de voorbereiding van de dossiers die voorgelegd worden aan het college. Daarnaast zorgt hij ervoor dat er akte wordt genomen van de beslissingen van het college en dat ze correct worden uitgevoerd door de gemeentediensten.

De gemeenteraad is de “wetgevende” vergadering van de gemeente. Op deze vergadering komen de mandatarissen bijeen die werden verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, die om de zes jaar plaatsvinden. De gemeenteraadsleden stemmen over reglementen, beraadslagingen en gemeentelijke besluiten. Zij verkiezen ook de schepenen die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen. Het aantal gemeenteraadsleden wordt bepaald in functie van het aantal inwoners. Op dit moment zijn er 35 raadsleden in Etterbeek.

De gemeenteraad komt minstens tien keer per jaar (elke maand behalve in juli en augustus) bijeen, maar kan verder zo vaak vergaderen als zijn bevoegdheden dit vereisen. De plaats, de dag en het tijdstip van de gemeenteraadszittingen worden uitgehangen in het gemeentehuis. Het college legt de agenda van de gemeenteraad vast en er kunnen enkel geldige beslissingen worden genomen als de meerderheid van de raadsleden aanwezig is.

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Elk burger mag ze bijwonen, maar mag niet deelnemen, tenzij in het geval van een interpellatie. De wet bepaalt wel dat sommige punten achter gesloten deuren worden behandeld.

De gemeente oefent een groot aantal bevoegdheden uit die rechtstreeks verband houden met het gemeentelijk belang of met het algemeen welzijn van haar inwoners: ze treedt op binnen uiteenlopende domeinen zoals openbare werken, inrichting van de openbare ruimte, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, maatschappelijk welzijn, preventie, leefmilieu, enzovoort.

Ze oefent haar bevoegdheden uit onder het toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat toezicht vertaalt zich in een bevoegdheid tot goedkeuring, opschorting of vernietiging van beslissingen die de gemeente neemt.

Wanneer je jouw identiteitskaart of paspoort komt afhalen bij het gemeentebestuur of wanneer je een geboorte of een overlijden komt aangeven, maak je gebruik van diensten waarvan de uitvoering toevertrouwd is aan de gemeente door hogere overheden zoals het Gewest of de federale regering. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de handhaving van de openbare orde onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. Andere taken zijn het beheer van de burgerlijke stand en het bijhouden van het bevolkingsregister.

Etterbeek is een van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente strekt zich uit over 315 hectare en telt 48.473 inwoners (in 2020). Er zijn metrostations, ziekenhuizen, meer dan dertig scholen van alle netten en niveaus, een sportcentrum, een zwembad, een voetbalstadion, een tiental handelswijken, een cultureel centrum, theaterzalen, bibliotheken, bedrijven, kazernes van de federale politie en verschillende ambassades en buitenlandse vertegenwoordigingen bij de Europese instellingen.

Etterbeek is zeer levendig en actief binnen uiteenlopende domeinen zoals huisvesting, stadsvernieuwing, participatie, sociale bijstand en duurzame ontwikkeling. Bovendien lopen er verschillende belangrijke wegen door de gemeente die dagelijks door duizenden pendelaars worden gebruikt. De Europese instellingen zijn niet op het grondgebied van Etterbeek gevestigd, maar de meeste ervan liggen wel vlak bij. Daarom zijn er heel wat Europese ambtenaren in de gemeente gedomicilieerd.

Etterbeek heeft een zusterschap gesloten met de volgende gemeenten: Fontenay-Sous-Bois in Frankrijk, Forte dei Marmi in Italië en Semiatycze in Polen.