Transparentie

De administratieve overheid

De burgemeester wordt gekozen uit de gemeenteraadsleden door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft een heleboel taken:

  • hij zit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet echter de mogelijkheid om het voorzitterschap te delegeren aan een ander raadslid (dat is het geval in Etterbeek).
  • hij ondertekent de reglementen en verordeningen van de raad en van het college van burgemeester en schepenen, de publicaties, de aktes en de officiële briefwisseling van de gemeente.
  • hij vertegenwoordigt de centrale macht op lokaal niveau en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten.
  • hij is ambtenaar van de Burgerlijke Stand (behalve wanneer deze taak gedelegeerd wordt, zoals dit het geval is in Etterbeek) en ziet erop toe dat het register correct wordt bijgehouden.
  • hij oefent de taken van bestuurlijke politie uit en staat aan het hoofd van de politiediensten.

Als volwaardige regering van de gemeente oefent het college haar taken uit op collectieve wijze. Dit komt erop neer dat elk lid hoofdelijk aansprakelijk is voor de beslissingen en akten die uitgevaardigd worden door het college.

De schepenen worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Ze worden gekozen uit de raadsleden die de meerderheid vormen. Het aantal leden van het college wordt net zoals het aantal gemeenteraadsleden bepaald in functie van het aantal inwoners. In Etterbeek telt het college acht schepenen plus de burgemeester. De verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het college gebeurt op basis van overleg tussen de politieke fracties van de meerderheid.

Het college komt een keer per week samen. De zittingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris (de hoogste ambtenaar van het gemeentebestuur) woont de zittingen bij. De gemeentesecretaris ziet toe op de voorbereiding van de dossiers die voorgelegd worden aan het college. Daarnaast zorgt hij ervoor dat er akte wordt genomen van de beslissingen van het college en dat ze correct worden uitgevoerd door de gemeentediensten.

De gemeenteraad is de “wetgevende” vergadering van de gemeente. Op deze vergadering komen de mandatarissen bijeen die werden verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen, die om de zes jaar plaatsvinden. De gemeenteraadsleden stemmen over reglementen, beraadslagingen en gemeentelijke besluiten. Zij verkiezen ook de schepenen die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen. Het aantal gemeenteraadsleden wordt bepaald in functie van het aantal inwoners. Op dit moment zijn er 35 raadsleden in Etterbeek.

De gemeenteraad komt minstens tien keer per jaar (elke maand behalve in juli en augustus) bijeen, maar kan verder zo vaak vergaderen als zijn bevoegdheden dit vereisen. De plaats, de dag en het tijdstip van de gemeenteraadszittingen worden uitgehangen in het gemeentehuis. Het college legt de agenda van de gemeenteraad vast en er kunnen enkel geldige beslissingen worden genomen als de meerderheid van de raadsleden aanwezig is.

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Elk burger mag ze bijwonen, maar mag niet deelnemen, tenzij in het geval van een interpellatie. De wet bepaalt wel dat sommige punten achter gesloten deuren worden behandeld.

Momenteel vind je de interpellaties terug in de notulen van de gemeenteraad.

Agenda's en notulen

De gemeente oefent een groot aantal bevoegdheden uit die rechtstreeks verband houden met het gemeentelijk belang of met het algemeen welzijn van haar inwoners: ze treedt op in uiteenlopende domeinen zoals openbare werken, inrichting van de openbare ruimte, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, maatschappelijk welzijn, preventie, leefmilieu, enzovoort.

Ze oefent haar bevoegdheden uit onder het toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit toezicht vertaalt zich in een bevoegdheid tot goedkeuring, opschorting of vernietiging van beslissingen die de gemeente neemt.

Wanneer je jouw identiteitskaart of paspoort komt afhalen bij het gemeentebestuur of wanneer je een geboorte of een overlijden komt aangeven, maak je gebruik van diensten waarvan de uitvoering toevertrouwd is aan de gemeente door hogere overheden zoals het Gewest of de federale regering. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de handhaving van de openbare orde onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. Andere taken zijn het beheer van de burgerlijke stand en het bijhouden van het bevolkingsregister.

Agenda's en notulen

Etterbeek in het dagelijkse leven

  • Organigram van de diensten
  • Inventaris van de statutaire betrekkingen per graad & aandeel van de contractuele betrekkingen
  • Administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeente Etterbeek
  • Regels in verband met evaluatie, interne mobiliteit van het personeel en benoemingen
  • Vacatures van het gemeentebestuur

Elke burger kan administratieve documenten en milieu-informatie van een administratieve overheid raadplegen.

In de aanvraag tot raadpleging moet duidelijk worden aangegeven om welke aangelegenheid het gaat en, indien mogelijk, om welke administratieve documenten of milieu-informatie het gaat.

Een document aanvragen

Reglementen raadplegen

Stedenbouw en leefmilieu