Recht op burgerinitiatief

Contenu

WIE?

Inwoners van Etterbeek kunnen gebruikmaken van het recht op burgerinitiatief om een project voor te leggen aan de gemeenteraad, die dat project onder bepaalde voorwaarden zal onderzoeken. Onder “inwoner van de gemeente” verstaat men elke natuurlijke persoon van minstens 16 jaar oud die is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. Elke persoon kan maximaal één burgerinitiatief per semester indienen.

HOE KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OP BURGERINITIATIEF?

Je moet jouw voorstel/vraag en 750 handtekeningen van inwoners* bezorgen aan de burgemeester en overhandigen aan het Gemeentesecretariaat. Zodra het college het dossier ontvankelijk heeft verklaard, zal de gemeenteraad jouw vraag/voorstel onderzoeken en erover stemmen.

  • Ofwel is de stemming positief: er wordt akte genomen van de vraag en het project kan concreet vorm krijgen.
  • Ofwel wil de raad het oorspronkelijke project wijzigen: de raad heeft een jaar de tijd om dat te doen in overleg met de projectdragers.
  • Ofwel is de stemming negatief (of krijgt het tegenvoorstel niet de goedkeuring van de meerderheid van de ondertekenaars): de gemeenteraad moet zijn weigering dan motiveren. In geval van een weigering moet de raad ook beslissen om al dan niet een burgerraadpleging te organiseren over het voorstel. In het geval van een ongunstige stemming moet de gemeenteraad uitvoerig motiveren waarom hij het project niet aanneemt.

Het Gemeentesecretariaat neemt later opnieuw contact met jou op om je te informeren over het gevolg dat aan je vraag/voorstel wordt gegeven.

VOORWAARDEN VAN ONTVANKELIJKHEID

Om ontvankelijk te zijn, moet het ontwerp van het burgerinitiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Opgesteld zijn in het Frans of in het Nederlands.
  2. De handtekeningen verzameld hebben van minstens 750 burgers ouder dan 16 jaar die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en adres.
  3. Vergezeld zijn van een toelichtende nota of van een ander document dat de gemeenteraad meer duidelijkheid geeft.
  4. De vraag moet betrekking hebben op een onderwerp dat valt onder de beslissingsbevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad.
  5. Geen bijzonder(e) belang (of belangen) bevorderen.
  6. Geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie.
  7. Niet in strijd zijn met de fundamentele vrijheden en rechten en geen racistisch, seksistisch of xenofoob karakter hebben.