Openbare onderzoeken

De kalender van de lopende openbare onderzoeken in de gemeente Etterbeek vind je hieronder. Je kan die kalender ook raadplegen op openpermits.brussels en op de portaalsite van de gewestelijke overheidsdienst Stedenbouw en Erfgoed.

Het openbaar onderzoek is bedoeld om de bevolking te informeren in het kader van een aanvraag voor een vergunning of attest (stedenbouw of leefmilieu). Het wordt aangekondigd met affiches in de buurt van het goed in kwestie (rode affiches).

Het openbaar onderzoekt duurt vijftien dagen (dertig dagen als het dossier betrekking heeft op verbindingswegen of voor bepaalde grote projecten). Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier online raadplegen op openpermits.brussels en op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Burgers kunnen hun opmerkingen of klachten over lopende openbare onderzoeken indienen aan de hand van een online formulier of via een brief aan het college van burgemeester en schepenen. De klachten en opmerkingen worden bij het proces-verbaal gevoegd dat wordt opgesteld na afloop van het openbaar onderzoek. De aanvragers, architecten en andere personen die dat willen kunnen een aanvraag indienen om de overlegcommissie bij te wonen.