De openbare ruimte respecteren

De openbare netheid is belangrijk voor de levenskwaliteit in een wijk. Hoewel de gemeentelijke en gewestelijke diensten zich dagelijks inzetten om de openbare ruimte proper te houden, is het van essentieel belang dat iedereen zich als een verantwoordelijke burger gedraagt. Daarom nodigen we iedereen uit om te lezen wat ze moeten doen...

Voordat het wordt opgehaald door Net Brussel, moet het huishoudelijk en groen afval gesorteerd worden. Bovendien moet je de uren en dagen respecteren waarop de vuilniszakken in jouw straat worden opgehaald en moet je ze op de juiste plaats buitenzetten, namelijk op het voetpad, langs de gevel, in de buurt van je voordeur.

Ophaalkalender  

Als jouw afval niet werd opgehaald op de geplande uren, zet je vuilniszakken dan terug binnen en/of neem contact op met Net Brussel of de gemeentelijke netheidsdienst om het probleem binnen 24 uur te melden.

Het is verboden om huishoudelijk afval in een openbare vuilnisbak of andere voorziening te gooien of het ernaast te zetten (Algemeen politiereglement, artikel 28).

Je kan gebruikmaken van die containers om glazen flessen en bokalen, kleding die nog in geode staat is en gebruikte olie weg te gooien.

  • Glascontainers: hier mag je enkel glazen flessen en bokalen (doorzichtig of gekleurd) weggooien. Volle verpakkingen naast de glascontainers laten staan wordt beschouwd als sluikstorten. Om de rust van de buurtbewoners te respecteren, mag je deze containers enkel gebruiken tussen 7 uur en 22 uur (Algemeen politiereglement, artikel 93).
  • Kledingcontainers: die worden beheerd door Oxfam of Spullenhulp. Je mag er textiel in een afgesloten zak in gooien zodat alles droog, proper en samen blijft. Deze containers zijn niet bedoeld voor andere spullen zoals boeken, spelletjes of meubels.
  • Oliecontainers “Oliobox”: enkel voor gebruikte voedingsolie die zal worden gebruikt om energie op te wekken. Je moet de olie in een plastic fles of in de oorspronkelijke verpakking gieten voordat je ze in de container gooit.

Voetpaden en bermen van gebouwen moeten proper blijven, of er nu iemand woont of niet. Dat is de taak van de eigenaars en/of de huurders van het gebouw. Die verplichting geldt niet enkel voor het voetpad, maar ook voor de gevels, boomvoeten en andere elementen die grenzen aan de openbare ruimte. Ook voor gebouwen die niet uitsluitend als woning worden gebruikt (kantoren, horecazaken, winkelcentra, enzovoort) geldt die verplichting.

Er zijn verschillende regels (Algemeen politiereglement, artikel 18, 22 en 81):

  • De gebruiker of bewoner van een gebouw moet zijn voetpad schoonmaken als het vuil is.
  • De bewoners moeten onkruid verwijderen zodat het voetpad begaanbaar blijft.
  • In de herfst moeten dode bladeren worden opgeruimd (en meegegeven worden met het groenafval).
  • In de winter moet het voetpad sneeuw- of ijsvrij worden gemaakt om ongevallen te vermijden.

Bovendien is sluikstorten verboden, zowel op bebouwde als onbebouwde terreinen en zelfs als je eigenaar of gebruiker bent (Algemeen politiereglement, artikel 25).

Aan gebouwen die niet uitsluitend worden gebruikt als woning moeten bovendien voldoende asbakken worden voorzien voor het aantal rokers in de omgeving (Algemeen politiereglement, artikel 18).

De netheid respecteren, dat betekent ook gebruikmaken van de 650 openbare vuilnisbakken en talloze asbakken die in de gemeente staan zodat je klein afval of sigarettenpeuken kan weggooien. Bovendien kunnen rokers gratis een zakasbak aanvragen bij het Netheidspunt (Graystraat 7). Het is verboden om afval achter te laten op straat (Algemeen politiereglement, artikel 14).

Tags en graffiti zijn niet toegelaten in de openbare ruimte, behalve op plaatsen die daartoe speciaal zijn voorzien of als je een vergunning hebt van de bevoegde overheid (algemeen politiereglement, artikel 16). De gemeente heeft bovendien een dienst die gratis graffiti verwijderd om Etterbekenaren (eigenaars of huurders) te helpen van wie de gevel werd beklad met graffiti.

Het is ook verboden om de spuwen, te urineren of je behoefte te doen in de openbare ruimte (Algemeen politiereglement, artikel 15).

Etterbeek telt 26 hondentoiletten die dagelijks schoongemaakt en ontsmet worden. Buiten die ruimten moeten baasjes de uitwerpselen van hun dier oprapen. Zij moeten dus altijd minstens één zakje bij zich hebben, dat ze na gebruik in een openbare vuilnisbak of thuis in de vuilnisbak moeten gooien (Algemeen politiereglement, artikel 15). Er zijn ook meer dan 50 verdelers van hondenpoepzakjes in de gemeente.

Buiten de hondentoiletten en hondenlosloopzones moeten honden in de openbare ruimte aan de leiband worden gehouden. Ze zijn ook niet toegelaten in speeltuinen (Algemeen politiereglement, artikel 110 en 117).

Het mag misschien onschuldig lijken en je denkt misschien dat je er goed aan doet, maar als je wilde dieren voedert, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de openbare netheid, het leefmilieu en de dieren zelf. Door dieren te voederen, zorg je er mee voor dat opportunistische soorten zoals duiven, kraaien, ratten en vossen de gemeente overbevolken ten nadele van zeldzamere soorten, het leefmilieu en de openbare netheid: vuil op gebouwen en stadsmeubilair door duiven, brozere ondergrond door de tunnels die ratten graven, vuilniszakken die worden opengescheurd door kraaien, eksters en vossen, beschadiging van parken en waterpunten door ganzen, enzovoort. Sommige voeding die niet bedoeld is voor wilde dieren, zoals brood, kunnen bovendien ziekten veroorzaken bij de dieren.

Om al die redenen is het verboden om wilde dieren te voederen op straffe van een boete. De enige uitzonderingen: andere vogels dan duiven voederen bij vriesweer en katten voederen voor wie houder is van een voederkaart (Algemeen politiereglement, artikel 35).

Elke professioneel die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet:

  • Zijn afval sorteren;
  • Een contract hebben met een erkende ophaler in Brussel als zijn afval wordt opgehaald of een bewijs van een Recypark of afvalverwerkingscentrum kunnen voorleggen dat aantoont dat hij zijn afval correct beheert als hij het zelf wegbrengt (Algemeen politiereglement, artikel 30).

Voor meer informatie over de verplichtingen in verband met afval voor professionelen in Brussel kan je terecht op de website van Recycle Bxl Pro.

Bovendien moet elke uitbater van een handelszaak of etablissement dat toegankelijk is voor het publiek de onmiddellijke omgeving van zijn zaak proper houden. Als hij voedingsproducten voor onmiddellijke consumptie verkoopt, moet hij ook voldoende ).vuilnisbakken en asbakken voorzien voor zijn klanten (Algemeen politiereglement, artikel.17)

Voor een overtreding op het algemeen politiereglement (dat gemeenschappelijk is voor de negentien gemeenten van het Brusselse Gewest) riskeren de overtreders een administratieve boete tot 500 euro. Voor sommige feiten wordt bovendien een belasting aangerekend om de openbare ruimte te reinigen. Tot slot kunnen sommige feiten worden bestraft op grond van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, die administratieve boetes tot 62.500 euro voorziet.

De gemeente Etterbeek beschikt over een team van inspecteurs van de openbare netheid die gemachtigd zijn om tussenbeide te komen in de strijd tegen overlastgedrag. Zij doen patrouilles in burger, organiseren verdoken acties en voeren buurtonderzoeken uit. Dat team werkt samen met het Gewest en de politiediensten, onder andere in het kader van gezamenlijke operaties.