Netheidsplan

Om concrete oplossingen te bieden voor problemen met de netheid in de openbare ruimte, heeft de gemeente een Netheidsplan uitgewerkt. Dat is een uitgebreid programma met acties die zijn gericht op vier hoofdlijnen: schoonmaak (+ infrastructuur), preventie, repressie en opvolging van klachten.

Etterbeek heeft in het verleden al tal van initiatieven genomen in verband met netheid, zoals de oprichting van een mobiel containerpark, meer middelen en frequentere schoonmaakbeurten en controleacties in samenwerking met de politiezone en Net Brussel. Het Netheidsplan wil echter een stapje verder gaan, niet alleen door de bestaande voorzieningen te versterken en een duurzaam karkater te geven, maar ook door nieuwe middelen aan te wenden en oplossingen te zoeken voor de verschillende problemen die op het terrein worden vastgesteld.

Schoonmaak (+ infrastructuur)

Het luik “schoonmaak” van ons Netheidsplan draait rond de zeven opdrachten die onze netheidsploegen dagelijks uitvoeren op het terrein:

 1. De openbare vuilnisbakken ophalen (straten en parken).
 2. De hondentoiletten schoonmaken (en de hondenpoepzakjesverdelers aanvullen).
 3. De straten vegen (mechanisch en te voet).
 4. Grofvuil ophalen.
 5. Graffiti verwijderen.
 6. Rioolkolken ontstoppen.
 7. Afval wegbrengen naar de verwerkingscentra.

Deze cijfers geven je een beter beeld van het werk dat wordt geleverd:

 • Etterbeek telt meer dan 400 openbare vuilnisbakken op zijn wegen en in zijn parken.
 • Er zijn 26 hondentoiletten in de gemeente en een vijftigtal zakjesverdelers.
 • Onze straatvegers zijn actief in 145 straten (verspreid over een oppervlakte van 315 hectare).
 • Er zijn ongeveer 2000 rioolkolken in Etterbeek.
 • Onze diensten verwijderen elk jaar op gemiddeld 500 plekken graffiti in de gemeente.
 • Elk jaar haalt de gemeente ongeveer 1250 ton grofvuil op. 

Repressie

Acht ambtenaren zijn verantwoordelijk voor het luik Repressie van het Netheidsplan. De acties die zij dagelijks voeren op het terrein kunnen als volgt worden samengevat:

 • Vuilniszakken die niet op de juiste uren worden buitengezet of niet conform zijn doorzoeken.
 • Doorzoekingen en buurtonderzoeken om sluikstorters te identificeren en te beboeten (er werden ook slimme camera's geïnstalleerd op gevoelige plaatsen).
 • Patrouilles en verdoken acties om overlastplegers in verband met netheid op heterdaad te betrappen.
 • Daarnaast zijn er elk jaar een aantal eenmalige operaties: “trash”-operaties", patrouilles met de politiezone, verdoken acties in samenwerking met Net Brussel en filterblokkades om sluikstorters te beboeten.

Opvolging van klachten en verzoeken van burgers

Als onderdeel van het Netheidsplan is er een dispatching Netheid opgezet: 0800 25.

Die heeft als taak om vragen van inwoners te beantwoorden, klachten te behandelen en meldingen op te volgen. De dispatching doet dienst als contactpunt voor gemeentelijke of gewestelijke interventiediensten. Naargelang het geval kan er ook een beroep worden gedaan op de bemiddelaars eco-burgerschap, ambtenaren van het luik Repressie, gemeenschapswachten of de politiezone. Al deze spelers komen regelmatig samen om de problemen die ze op het terrein tegenkomen en de oplossingen die ze bieden te bespreken.

Preventie

Vier bemiddelaars eco-burgerschap staan in voor dit luik. Zij hebben de volgende taken:

 • Communicatiemiddelen creëren over het thema netheid.
 • Bewustmakingscampagnes voeren in de openbare ruimte (bijvoorbeeld tegen sigarettenpeuken of sluikstorten).
 • Animatieactiviteiten organiseren (Feest van de Netheid, “clean up”-operaties, workshops in scholen, enz.).
 • Het gemeentelijke netwerk van de netheidsambassadeurs begeleiden.
 • Problemen met de netheid op het terrein melden.

Netheidspunt: Graystraat 7

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een Netheidspunt geopend voor het publiek, vlak bij het Jourdanplein. Het adres is Graystraat 7. Je vindt er alle praktische en nuttige informatie in verband met netheid. Deze ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten, wordt beheerd door de bemiddelaars eco-burgerschap. Contact opnemen of een afspraak maken: 0800 25 755.

Netheid in cijfers

Regelmatig publiceren we de laatste cijfers van de strijd tegen netheidsproblemen in onze gemeente in de netheidsbarometer (zie nuttige links).