Gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024. De Etterbekenaren kiezen dan de 35 vertegenwoordigers die de komende zes jaar zullen zetelen in de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het beslissingsorgaan dat het dichtst bij de burger staat. De debatten die er plaatsvinden hebben rechtstreeks betrekking op je dagelijkse leven: inrichting van de openbare ruimte, leefmilieu, veiligheid, toegang tot vrijetijdsbesteding en cultuur, onderwijs, animatie, economie en nog veel meer.

Belgen die op 13 oktober 2024 18 jaar of ouder zijn en zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024 zijn automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Zij moeten zich niet inschrijven. Stemmen is verplicht.

Meer info: Stemming van Belgische burgers

Buitenlandse EU- en niet-EU-burgers die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. De uiterste inschrijvingsdatum is 31 juli 2024.

Voorwaarden voor Europese burgers:

 • Op 1 augustus 2024 de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie. 
 • Op 13 oktober 2024 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en op diezelfde datum de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Op 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente.

Voorwaarden voor niet-Europese burgers:

 • Op 13 oktober 2024 de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en op diezelfde datum de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Op 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente.
 • Sinds vijf jaar voorafgaand aan je aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst, dat wil zeggen uiterlijk sinds 31 juli 2019, onafgebroken in België verblijven (en in het bezit zijn van een wettelijk verblijfsdocument).
 • Een verklaring ondertekenen waarin jij je ertoe verbindt de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag van de bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring maakt deel uit van het inschrijvingsformulier.

 • Ofwel online.
 • ofwel het ingevulde en ondertekende formulier afgeven in het gemeentehuis (dienst Kieszaken, Zone A, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 15.45 uur en op dinsdag van 16 uur tot 18.45 uur).
 • ofwel het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van je identiteitskaart met de post bezorgen aan het gemeentebestuur (dienst Kieszaken – Kazernenlaan 31/1 in 1040 Etterbeek).

Je kan het inschrijvingsformulier downloaden. Je kan het formulier ook gratis krijgen bij de dienst Kieszaken (gemeentehuis van Etterbeek, Zone A, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 15.45 uur en op dinsdag van 16 uur tot 18.45 uur – bevolking@etterbeek.brussel, 02 627 21 11).

Wanneer je bent ingeschreven, ben je wettelijk verplicht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en, voor zover nog steeds is voldaan aan de kiesvoorwaarden, ook aan de volgende verkiezingen, tenzij je uitschrijft van de kiezerslijst na de stemming. Burgers die hun kiesplicht niet vervullen riskeren een straf.

Als jij dit al hebt gedaan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingenverkiezingen en nog steeds voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je niet meer inschrijven. Je ontvangt automatisch een oproepingsbrief.

Zelfs als je bent ingeschreven om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in België, kan je nog steeds jouw stem uitbrengen bij dit soort verkiezingen in je land van oorsprong.

Meer info:< Stemming van buitenlandse burgers

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

 • Ofwel kan je de redenen van je afwezigheid doorsturen naar de voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente Etterbeek (gemeentehuis, Kazernenlaan 31/1, 1040 Etterbeek, 02 627 21 11, bevolking@etterbeek.brussels) die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn;
 • Ofwel geef je een volmacht aan een andere kiezer.

Kiezers die niet naar het stembureau kunnen op de dag van de stemming kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger (degene die stemt voor de afwezige kiezer) stemmen in naam van de volmachtgever (degene die niet naar het stembureau kan).

 • De volmachtkrijger moet niet noodzakelijk in dezelfde gemeente wonen als de volmachtgever. De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau alvorens een stem uit te brengen in het stembureau van de volmachtgever.
 • Als de volmachtgever en de volmachtkrijger kiezers zijn in dezelfde gemeente, dan kan de volmachtkrijger stemmen in het kiesbureau dat hem werd toegewezen of in het stembureau dat werd toegewezen aan de volmachtgever, zowel voor zichzelf als voor de volmachtgever. De volmachtkrijger stemt eerst voor zichzelf en vervolgens voor de volmachtgever.
 • Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger in het bezit zijn van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier P1, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij al heeft gestemd in zijn eigen stembureau.
 • Opgelet, één persoon kan slechts één volmacht uitoefenen per verkiezing.

Meer info: Stemmen met een volmacht

 1. Gebruik het volmachtformulier P1. Dat formulier kan je als volgt verkrijgen:
  • Ofwel op aanvraag in het gemeentehuis van Etterbeek (dienst Kieszaken, Zone A, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 15.45 uur en op dinsdag van 16 uur tot 18.45 uur).
  • Ofwel online.
 2. Laat het volmachtformulier P1 invullen en ondertekenen door de volmachtgever en de volmachtkrijger. Hetzelfde formulier moet worden ondertekend door de volmachtgever en door de volmachtkrijger en de reden van de stemming bij volmacht moet op het formulier worden vermeld.
 3. De reden van de volmachtaanvraag moet worden vermeld op het formulier en worden bevestigd door de bevoegde overheid/instelling.

 1. Ziekte of handicap: de arts vermeldt op het formulier P1 dat de kiezer niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
 2. Beroepsredenen: de werkgever attesteert op het formulier P1 dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Als de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer de werkgever deze onmogelijkheid ook voor de leden van het gezin die bij de werknemer verblijven.
 3. Zelfstandige: het gemeentebestuur (dienst Kieszaken, Zone A, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 14.45 uur en op dinsdag van 16 uur tot 18.45 uur) vermeldt op het formulier P1, op basis van het ondernemingsnummer en de verklaring op erewoord (formulier P2) , dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen omwille van zijn activiteit als zelfstandige.
 4. Toestand van vrijheidsberoving: de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier P1 dat de kiezer zich op de dag van de stemming in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
 5. Overtuigingen: de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert op het formulier P1 dat de kiezer in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
 6. Studies: de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het formulier P1 dat de student zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden.
 7. Tijdelijk verblijf in het buitenland: het gemeentebestuur (dienst Kieszaken, Zone A, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 14.45 uur en op dinsdag van 16 uur tot 18.45 uur) attesteert dat de kiezer tijdelijk in het buitenland verblijft (niet om beroepsredenen) en zich in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden op de dag van de stemming, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt (vliegtickets of hotelreservatie) of op basis van een verklaring op erewoord (formulier P2) als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6 kan de volmacht worden gegeven tot op de dag van de verkiezingen en voor de redenen 3 en 7 tot de dag voor de verkiezingen.

De gemeente Etterbeek organiseert in de maand september 2024 sessies waarop het elektronisch stemmen wordt gedemonstreerd. De datums en locaties worden later gecommuniceerd.

Deze demonstraties zijn bedoeld voor alle inwoners van Etterbeek die zich vertrouwd willen maken met het elektronisch stemsysteem. Het is niet nodig om in te schrijven voor deze sessies.

Meer info: Elektronisch stemmen

Je ontvangt deze in je brievenbus uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Deze brief vermeldt het adres, het nummer en de openingsuren van het stembureau waar jij jouw stem moet uitbrengen. De stembureaus zijn open van 8 uur tot 16 uur.

Breng de brief samen met je identiteitskaart mee naar het stembureau op 13 oktober 2024.  Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of ben je de brief verloren? Je kan een kopie van dit document aanvragen in het gemeentehuis van Etterbeek (dienst Kieszaken, Zone A, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur, van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 15.45 uur en op dinsdag van 16 uur tot 18.45 uur).

Meer info: Gemeentebestuur van Etterbeek, Kieszaken, bevolking@etterbeek.brussels, 02 627 21 11

Jouw stembureau ligt normaal dicht bij je woning. Op de dag van de stemming kunnen de kiezers terecht in 30 stembureaus verspreid over 19 locaties.

Er worden maatregelen genomen om de wachtrijen korter te maken en mindervalide personen beter te helpen.

Elke locatie waar zich stembureaus bevinden is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit en beschikt over een aangepast stemhokje.

Er kan vervoer worden ingelegd voor senioren, personen met beperkte mobiliteit en personen met een handicap tussen hun woning en het stembureau (heen- en terugrit). Om gebruik te maken van deze dienst, moet je vooraf reserveren (voor 4 oktober 2024):  Gemeentebestuur van Etterbeek, Contact Plus, contact.plus@etterbeek.brussels, 02 627 27 37

Heb je hulp nodig in het stemhokje? Je kan in twee gevallen bijstand krijgen:

 1. Als je een handicap hebt, kan je vragen aan de voorzitter van het stembureau om je te laten begeleiden door een persoon naar keuze (een familielid of iemand van het stembureau).
 2. Als je specifieke hulp nodig hebt, maar geen handicap hebt: je kan je laten bijstaan door de voorzitter of door een lid van het stembureau.

Meer info: Mensen met een beperkte mobiliteit

Als jij je kandidaat wilt stellen voor de verkiezingen, vind je alle informatie hierover op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Voorwaarden om kandidaat te zijn