Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

In'Etterbeek, een nieuwe vergadering die het woord geeft aan Europese en niet-Europese inwoners van de gemeente

Reglement betreffende het project om bloemen aan te planten in de openbare ruimte

Artikel 1: Definitie

De term partner verwijst zowel naar individuele aanvragers als naar personen die instaan voor een groep personen.

Artikel 2

De gemeente verbindt zich ertoe om de partner de mogelijkheid te geven om zijn project om bloemen aan te planten in de openbare ruimte uit te voeren.

Het project mag niet in strijd zijn met de bestaande reglementen (reglement betreffende de voetpaden, GSV Titel VII...).

Er wordt een partnerschapsovereenkomst gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Projectoproep Internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking

1. Algemeen kader

Via haar dienst internationale Solidariteit wil de gemeente Etterbeek de internationale solidariteit en de bewustmaking van de Noord-Zuidverhoudingen ondersteunen en aanmoedigen. In het kader van die opdracht heeft deze projectoproep tot doel om lokale initiatieven rond bewustmaking en versterking van de capaciteit op het vlak van internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking in Etterbeek te steunen.

Bericht aan de buurtbewoners van de Jean Glineurtuin

Op initiatief van burgemeester Vincent De Wolf, die bevoegd is voor burgerparticipatie, nodigen wij u graat uit voor een openbare infovergadering over de heraanleg van de Jean Glineurtuin.

Het ontwerp voor die heraanleg is het resultaat van een belangrijk inspraakproces. De gemeentediensten hebben rekening gehouden met de vele vragen van de buurtbewoners die tijdens de vorige vergaderingen aan bod zijn gekomen om zo een volledig plan uit te tekenen. De verschillende fases van dat plan zullen tijdens de infovergadering in januari worden toegelicht.