Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

Reglement betreffende de toekenning van gemeentelijke premies voor de sterilisatie, de identificatie en de vaccinatie van huiskatten

Artikel 1 – Voorwerp

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die vastgelegd worden in onderhavig gemeentelijk reglement kunnen premies toegekend worden aan gezinnen die in Etterbeek gedomicilieerd zijn en eigenaar zijn van (een) huiskat(ten) voor de volgende ingrepen: sterilisatie, identificatie en vaccinatie.

De ingreep moet plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2024.

Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de beveiliging van woningen inbraak (technopreventie)

Artikel 1 :

Binnen de perken van de beschikbare budgetten en voor een periode die op 1 januari 2021 begint, kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen voor de installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen gelegen op het gemeentelijke grondgebied. De aanvragen voor premies kunnen worden ingediend vanaf de datum va inwerkingtreding. De premie wordt beloond volgens de volgorde van indiening tot de uitputting van kredieten.

Reglement betreffende de terugbetaling van 50% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aan personen die een woning gekocht of gebouwd hebben in 2019

Artikel 1 :

Er zal op verzoek van de belanghebbende persoon en overeenkomstig de hierna vastgestelde voorschriften overgegaan worden tot de terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gedurende de geldigheid van dit reglement voor de aankoop of de bouw van een woning op het grondgebied van de gemeente.

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke geboortepremie

Artikel 1:

Op aanvraag van de betrokken personen en onder de voorwaarden uit onderhavig reglement wordt een geboortepremie toegekend aan elke moeder bij de geboorte van elk van haar kinderen.  

De premie wordt ook toegekend wanneer een kind jonger dan 10 jaar wordt opgevangen na ondertekening van een adoptieakte of een pleegvoogdijovereenkomst.