Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

Reglement betreffende de toekenning van een premie in de strijd tegen fietsdiefstallen

Artikel 1:

Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die goedgekeurd werd door de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen premies toekennen in de strijd tegen fietsdiefstallen. De premieaanvragen kunnen ingediend worden vanaf de datum van inwerkingtreding en publicatie van onderhavig reglement.

Artikel 2:

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

Subsidiereglement duurzame ontwikkeling - Etterbeek

Algemeen kader

Dit subsidiereglement wil lokale initiatieven ondersteunen voor de sensibilisering en capaciteitsopbouw op het vlak van Duurzame Ontwikkeling.

Deze subsidies kunnen enkel aan Etterbeekse scholen en verenigingen toegekend worden.

Onder

verenigingen verstaan we: een feitelijke vereniging, een vzw met maatschappelijke zetel in Etterbeek, of een bewonersgroep uit Etterbeek. Worden uitgesloten van subsidies: de gemeentediensten en de

adviesraden.

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de wijziging van een handelsgevel langs de openbare weg met het oog op de inrichting van een aparte toegang tot een of meerdere woningen boven een handelszaak

Artikel 1:

Op grond van het principe van de fiscale autonomie van de gemeenten binnen de grenzen van de hiertoe in de gemeentebegroting ingeschreven kredieten kent het college van burgemeester en schepenen van Etterbeek premies toe voor de installatie van een toegang tot een of meerdere woningen in een gebouw met een handelsgevel langs de openbare weg dat op het grondgebied van de gemeente Etterbeek is gelegen.

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie bij de aankoop van een compostrecipiënt (voor elke aankoop vanaf 01/01/2021)

Artikel 1

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten vastgelegd in artikel 150/331/01-04 kent de gemeente Etterbeek in het kader van de preventie en het beheer van huishoudelijk afval een premie toe voor de aankoop van een individuele compostrecipiënt.

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostrecipient (voor aankopen tot 31/12/2020)

Artikel 1:

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten vastgelegd in artikel 150/332/02-04 kent de gemeente Etterbeek in het kader van de preventie en het beheer van huishoudelijk afval een premie toe voor de aankoop van een individuele compostrecipiënt.

Reglement betreffende de toekenning van een mantelzorgpremie

Artikel 1

Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die goedgekeurd werd door de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen premies toekennen om eenzaamheid, onvoldoende ademruimte en burn-out bij mantelzorgers te voorkomen.

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

“premie”: het bedrag dat door de gemeente toegekend wordt om de uitgaven voor welzijnsprestaties en de kosten in verband met vrijetijdsbesteding te dekken.

Reglement voor de toekenning van gemeentelijke sportcheques om de toegang tot sport voor Etterbeekse jongeren te bevorderen

Artikel 1: Voorwerp van dit reglement

De gemeente Etterbeek wil sport promoten bij jongeren van 5 tot en met 18 jaar en kent daarom sportcheques ter waarde van 50 euro toe per begunstigde die beantwoordt aan de onderstaande voorwaarden.