Milieuoverlast

De dienst Ruimtelijke Ordening – Leefmilieu beheert de volgende klachten van inwoners over milieuoverlast in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Het kan gaan over uiteenlopende vormen van overlast:

  • geluidsoverlast (bedrijven en installaties die al dan niet een milieuvergunning nodig hebben, werven, buren...). Op het geluidportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je hier meer informatie over (zie nuttige links op deze pagina). Opgelet, de administratieve stap "Een probleem in de openbare ruimte melden" waarmee je problemen kan melden via de applicatie Fix My Street is niet bedoeld voor geluidsoverlast.
  • overlast veroorzaakt door private bouwplaatsen buiten de openbare weg. In geval van niet-naleving van de toegelaten uren neem je best contact  op met de dispatching van de politie om een officiële vaststelling te laten doen. De toegelaten  uren vind je in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of in het bouwplaatsvergunning die het gemeentebestuur heeft uitgereikt.
  • overlast in verband met elektromagnetische velden. Meer informatie hierover op de website van Leefmilieu Brussel. 
  • vervuiling van de lucht, de bodem en het water.
  • ook voor overlast door ongewenste dieren kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Leefmilieu. Je kan advies en/of concrete hulp krijgen in verband met duiven en ratten. Om geen ongewenste dieren aan te trekken, raden wij aan om kelders, binnenplaatsen en tuinen proper te houden, geen vuilniszakken op de openbare weg te zetten wanneeer dat niet is toegestaan en dieren niet buiten te voeren.

Er zijn andere situaties die ook tot klachten kunnen leiden, maar die niet worden beheerd door de dienst Ruimtelijke Ordening - Leefmilieu :

  • overlast veroorzaakt door werkzaamheden op de openbare weg of door een gemeentelijke (of gewestelijke) installatie.
  • overlast veroorzaakt door vuilnis, vuilniszakken of tags.
  • klachten over het rooien van bomen (in bepaalde gevallen is daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig).

Alles wat te maken heeft met dierenwelzijn wordt beheerd door de dienst Dierenwelzijn, die zich ook bezighoudt met de problematiek rond zwerfkatten.

Deze thema's worden in detail toegelicht op andere pagina's op deze website waar je wordt doorverwezen naar de juiste gemeentedienst.